Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 19 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 19,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 19 7-102 7-107 C-039 C-032


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voorstraat 17-19, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 19naamloze doorlopende steeg ten oosten


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 559r van 6 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 19Syourdt Tiebbes Popta x Bauck Hessels kopen een huis en plaats daer Dantzick uutsteeckt, nz. Voorstraat. Ten O. Anne Tijsdr., ten W. Frans Martens Kyl, ten N. Taecke Taeckes [Lauta]. Geen grondpacht. Gekocht van de Magistraat alhier tot profijt van de Stad voor 1480 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZ met daarachter een kamer huis
 
koperJacobus Meylsma apothekerGG 2177:00:00
toehaakeen blancq voor de notaris
huurder van de kamerThijs blikslager
naarligger ten oosten
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenweduwe en de erven van Greolt Sioerds schoenmaker
verkoper secretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen]secretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Meylsma, apotheker, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. wd. Greolt Sioerds, schoenmaker. Gekocht van Isbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer v. Friesland


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZ waar Dantzigt uithangthuis
 
koperJan Dirksen mr. goudsmidGG 2000:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenFeike Sioerts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe en erven van Greolt schoenmaker
naastligger ten noordende heer dr. IJsbrandus van Viersen n.u.
verkoperJacobus Meylsmaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircxen [Roorda], mr. goudsmid, koopt een huis 'Dantzig' nz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande openbare steeg en Feike Sioerds, ten Z. de straat, ten W. wd. schoenmaker Greolt Sioerds, ten N. dr. Isbrandus van Vierssen. Gekocht van apotheker Jacobus Meylsma.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-102 Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerhopman Swerms
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-102 Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerMeinert Jansz cum soc.
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-102 Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerFeye Jansen cum soc.
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-102 Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerJacobus Nauta
huurwaardeCG 86:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-102 Voorstraat 19Pieter Andrys, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


 


 


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0125v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis
 
koper door niaarvroedsman Feike S. Kamsma GG 1320:21:00
geniaarde koperJan Wytzes Vettevogelkoopman
huurdervroedsman Feike Kamsma CG 100:00:00
naastligger ten noordenFrans Zeeman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten westenServaas van Beemen
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoperSybrand F. Kamsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytzes Vettevogel koopt huis. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Servaas van Beemen, ten Z. de straat, ten N. Frans Zeeman. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma.


 


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0021v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis
 
koperPieter Post, gehuwd metmr. schilderCG 1310:00:00
Aaltje Reus
huurderde weduwe van F. S. Kamsma CG 30:00:00
huurder benedenJohannes Rinsma GG 85:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenServaas van Beemen
naastligger ten noordenWieger Harmens
verkoperHotze Romkes Binksmakoopman
Douwe Wytzes Vettevogel, als executeurs van het testament en redders van de boedel enkoopman
wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Post, mr. schilder x Aaltje de Reus koopt fraai huis, bewoond door wd. Feike Sybrands Kamsma. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten W. Servaas van Beemen, ten N. Wieger Harmens. Gekocht van wl. vroedsman Feyke Sibrands Kamsma.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis
 
koperFredrik Dublinga, gehuwd metCG 1800:00:00
Trijntje J. de Graaf
huurCG 60:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWieger Harmens
verkoperPieter Postma, gehuwd met
verkoperAntje de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Dublinga x Trijntje de Graaff kopen een fraai huis. Ten O. een doorlopende steeg, ten W. N.N., ten Z. de straat, ten N. Wieger Harmens. Gekocht van mr. verver Pieter Post x Antje de Reus.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-110 Voorstraat 19Frederik Dubblinga


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-107 Voorstraat 19F DubblingaCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Frederik Daniels Dubblinga... 28 aug 1801 HRL, Daniel D, geb 1793 Stavoren, N.H., koopt een huis in 1801, schipper in 1814, ovl wijk C-039, huw.get. bij A.J. Tange en M.R. Zeba 1812; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1812, ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Thomas Leendertsovl voor 1815; wed. T.L. gebruiker van wijk C-039, eigenaar en medegebruiker F. Dubblinga, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-039Voorstraat 19F Dubblinga F Dubblinga schipper
C-039Voorstraat 19Thomas J Leenderts wed


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Simon Jans de Haan, overleden op 20 november 1819schuitschipper, man van Jantje Pieters (Noorderhaven C 54), vader van Maaike Simons de Haan (vrouw van Simon Jans Boon, koopman Voorstraat C 39). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 63 van 26 feb 1820
adressoortbedraggebruik
C-039Voorstraat 19koopaktefl. 1500huis aan de Voorstraat C-039
 
verkoperSymon Boon
verkoperMaaike de Haan
koperEverhardus Wilhelmus Petersen


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Christina Roskott, overleden op 16 maart 1828wed. Wermold Petersen, in leven N H-predikant, moeder van Herman, winkelier Leeuwarden en Everhardus-Wilhelmus Wermolds Petersen, horloge/uurwerkmaker Voorstraat C. xx, zuster van August Ernest Roskott (vader van Gesina-Christina Augusts Roskott: erft legaat). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 566Voorstraat 19Everhardus Wilhelmus PetersenHarlingenuurwerkmakerhuis (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Everhardus Wilhelmus Petersen... 1841, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb Borne en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk C-039; VT1839; E.W.P. eigenaar van perceel nr. 566 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 526, huis, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Jetske van den Bruggeb 18 nov 1807 HRL, huwt met Petrus de Cock op 24 aug 1837 HRL, ged 20 dec 1807 HRL, dv Jan vdB, en Klaaske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1837; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Petrus de Cock... Bakerus; BS huw 1837, huw 1839; oud 33 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Wemeltje Wytses Feddema... Wytze F, en IJtje Aukes Vlietstra; BS huw 1816, ovl 1841; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-039; VT1839; geb 24 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Wytse Feddema en IJtje Aukes; Ik ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-039 E W Petersen stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-039VoorstraatEverhardus Petersen49 jBornegezin 1, m, protestant, gehuwd, horlogiemaker
C-039VoorstraatWemeltie Feddema41 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-039VoorstraatJulius Petersen13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatEverhardus Petersen9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatHermanus Petersen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatIeda Crist. Petersen16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatCoenraad Petersen6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatWemelliena Petersen3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatWilhelmina Petersen2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatPetrus de Cock33 jKollumgezin 2, m, protestant, gehuwd, onderwijzer
C-039VoorstraatJetske van der Brug32 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-039VoorstraatCatharina de Cock1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatKlaaske de Cock5 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Wemeltje Feddema, overleden op 6 november 184143 jr (geboren 24/10/1798), overleden Voorstraat C 39, vrouw van Everhardus Wilhelmus Petersen, uurwerkmaker (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Everhard-Warmolt, Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk, Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad, Wemelina, Anna-Wilhelmina en Hermanus Everhardus Petersen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Anna W. Everhardus Petersen, overleden op 31 mei 1842W.=Wilhelmina, 4 1/2 jr, overleden Voorstraat C 39, dochter van Everhardus Wilhelmus Petersen, horlogemaker, zuster van Everhard-Warmold, theologisch candidaat en minderjarige Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk-Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad, Wemelina en Hermanus Everhardus Petersen. Saldo fl. 90,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Wemelina Everhardus Petersen, overleden op 24 september 18437 jr (geboren 15/6/1836), overleden Voorstraat C 39, dochter van Everhardus Wilhelmus Petersen, horlogemaker, zuster van Everhard-Wermold, hulpprediker Gaast en minderjarige Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk, Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad en Hermanus Everhardus Petersen. Saldo fl. 43,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Catharina Fontein... Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 566C-039 (Voorstraat)Everhardus W. Petersen sr.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 566C-032 (Voorstraat)Petrus Lodewijk Mirande Pz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 566Voorstraat 19 (C-032)Dieuwke Bos (wed. Mirande)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 19 Geert Munnekezonder
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 19G.Munneke-


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 19, HarlingenVoorstraat 19H. de JongJong, fa. H. desouvenir-artikelen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 19, HarlingenVoorstraat 19H. de Jonghorlogerie


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 19H.P. (Hendrik) Alkema


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 19, HarlingenVoorstraat 19 Amsterdam-Rotterdam bank N.V.bank


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 19rijksmonument 20682


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7678Voorstraat 19
  terug