Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Jacobstraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 4 7-058 7-062 C-126 C-116
1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh]huis
 
koper door niaar van 1/2Jan Claesen mesmaker GG 445:21:00
koper door niaar van 1/2Reyner Claesen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:17:12
verpachter grondde weduwe en erven van Sybrandt Edes Feytema CG 3:02:12
geniaarde koperFreerck Haeyes, gehuwd metmesmaker
Ympck Symens
bewonerSipcke Wybes
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Riencx
verkoperJelle Cornelis Hanenburgh


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0235r van 16 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh] waar de Swarte ruiter uithangt3/4 huis met eigen steeg en een achteruitgang ten westen
 
koperoud burgemeester Jan Knijff CG 577:10:00
koperoud burgemeester Gelius Vetzensius
koperClaas Willems Burger
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Catterug]
naastligger ten zuidenSchelte bakker
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBartel Willems* kuiper
Buwe Jansen, man en voogd vanoosteinde van Vlieland
verkoper van 1/3Lolk Pieters, en gelastigde van
verkoper van 1/3Anna Pieters, weduwe vanTerschelling
wijlen Reinier Harmensenkuiper
verkoper van 1/6jonge dochter Attje Albarts, en als gelastigde van haar broer en tesamen voor 1/3
verkoper van 1/6Pytter Albarts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Knijff en Gellius Vetzenius, oud-burgemrs. en Claes Willems, kopen samen 3/4 van een huis 'de Swarte Ruiter', wz. Catterugh. Ten O. die straat, ten W?, ten Z. Schelte Bakker, ten N. kuiper Bartel [Willems]. Er is een steeg naar achteren ten W. Grondpacht (voor 1/1) 30 st. Gekocht van Ruurd (Buwe?) Jansen van Oost Vlieland x Lolck Pieters en Anna Pytters wv Reinier Harmens Cuyp van Terschelling samen voor 2/4 en Attje Alberts en haar broer Pytter Alberts samen voor 1/4.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: in de Katterugh]1/4 huis genaamd de Swarte Ruiter
 
koperClaes Willems Burger GG 125:00:00
eigenaar van 1/4Claes Willems Burger
eigenaar van 1/4burgemeester Vetzentiius
eigenaar van 1/4burgemeester Knijff
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterugh]
naastligger ten zuidende schuur van de Keetsgezinden
naastligger ten westenvrije achter in- en uitgang door de Roeperssteeg
naastligger ten noordenBartel Willems kuiper
verkoperNicolaus Winshemius q.q.bode Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Willems koopt 1/4 huis 'de Swarte Ruiter', wz. Katterug, waarvan de koper en de burgemrs. Vetsensius en Knijff al 3/4 bezitten. Ten O. die straat, ten W. de Roeperssteeg, ten Z. de schuur v.d. Keetsgezinden, ten N. kuiper Bartel Willems. Vrij achter in- en uitgang naar de Roeperssteeg. Gekocht van Nicolaus Winsemius?, bode bij het Hof van Friesl., in qlt., voor 125 cg.


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: in de Katterug alwaar de Swarte Ruiter uithangt]huis
 
koper provisioneelWillem Coenes mr. knoopmakerGG 454:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenhet huis van Jelle Tjeerdts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBartel Willems* kuiper
verkoper van 1/2de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius
verkoper van 1/4de erven van oud burgemeester Jan Knijff, gehuwd met
Ariaentie van Hemert
verkoper van 1/4Claes Willems Burger


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ar van 7 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]1/3 huis
 
koper van 1/3huis genaamd de Zwarte Ruiter Jan Jansen Reyers burgermr. gortmakerCG 1100:00:00
koper van 1/3Symen Jansen Vettekeucken Rotterdam
koper van 1/3Dirk Claeses Reyers Haarlem
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:17:12
naastligger ten noordenBartel Willems kuiper
naastligger ten noordenZierck Dircks
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende erven van Jelle Tjeerdts
naastligger ten westenhuis genaamd de Drie Croonen
verkoperWillem Coenesknoopmaker


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211r van 30 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]grondpacht 2-17-12 CG
 
koperHylckien Sioerdts CG 56:00:00
de weduwe van wijlen Lammert Salverda
grondpachtals bewoner Hylckien SioerdtsCG 2:17:12
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybrandus Feytemagleibakker


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [niet vermeld]1/2 huis
 
koperYsaak Willems burgerCG 240:00:00
eigenaar van 1/2Jan Jansen Reyers
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:17:12
huurderde weduwe van Willem Coenes CG 50:00:00
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuideneen huis van de Doopsgezinde gemeente
naastligger ten westende erven van Andries Feddes
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenSibren Jansen wagenmaker
verkoperoud burgemeester Sierk Dirx Hylaarda, gehuwd met
Hendrikjen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsak Willems koopt 1/2 huis, bewoond door wd. Willem Coenes en waarvan de andere 1/2 van Jan Jansen Reyers is. Ten O. de Katterug, ten W. erven Andries Feddes, ten Z. de D.G. Gemeente, ten N. Sibren Jans, wagenmaker. Achter het huis is nog een pakhuis, strekkende tot aan de stalling van erven Andries Feddes, en een steeg met in- en uitgang in de Roeperssteeg. Gekocht van Sierk Dirx Hylaarda x Hendrikje Cornelis.


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063v van 2 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]1/2 huis
 
koper door niaarYsak Willems mr. cementmakerCG 210:00:00
geniaarde koperOepke Rinses, gehuwd met
Janke Pytters
eigenaar van 1/2Ysak Willemscementmaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente huisinge
naastligger ten westenAndries Feddes
naastligger ten noordenSibren Jansen wagenmaker
verkoperSybe Jansen Reyers, enmr. gortmaker
Sjoukjen Jans Reyers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsak Willems, mr. zementmaker, koopt de andere helft van zijn huis wz. van de Katterugh. Ten O. de straat, ten W. Andries Feddes, ten Z. het Doopsgezinde huis, ten N. Sibren Jansen, wagenmaker. Er is een in- en uitgang in de Roeperssteeg. Gekocht van Sybe Jansen Reyers, mr. gortmaker en Sjoukje Jansen Reyers.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-058 Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarIsaac Willems
gebruikerIsaac Willems
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-058 Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarwed. Isaac Willems
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-058 Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarcommissaris Guilkert
gebruikercommissaris Guilkert
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0283r van 13 okt 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstaat WZ of Katterughuis en cementmakerij
 
kopervroedsman Louwrens Jansen Klinkhamer, gehuwd met
Maike Aarts
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:17:12
verpachter grondSybe Jansen Reyer CG 2:00:00
huurdermedeverkoper Guilkert commissaris
huurdereen oefenschool boven het pakhuis CG 15:00:00
naastligger ten zuidenals bewoner Anthoni Eyses de Vries
naastligger ten westenDoopsgezinde Vermaning
naastligger ten westenRoepersteeg
naastligger ten westenRippert Andries
naastligger ten noordenweduwe van Jan Sybrens
verkoper 1/5Cornelis Guilkert, erfgenaamcommissaris op de Noor Wadding
verkoper 1/5Antje Sipkes, erfgenaamDokkum
verkoper 1/5Sipkes, erfgenaammr. ijzersmidAmeland
verkoper 1/5Hendrik, erfgenaam
verkoper 1/5Willems, erfgenaam
curator van Hendrik en ?.Willems Cornelis Guilkert
Goitjens Braemkoopman
wijlen Janke Sipkes, gehuwd met
wijlen Guilkertcommissaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Jansen Klinkhamer, vroedsman x Mayke Aerts koopt een huis en cementmakerij wz. Sint Jacobsstraat of Katterug. Er is een steeg naar de Roeperssteeg, waardoor in- en uitgang. Zie de voorwaarden. Ten O. de Katterug, ten W. de D.G. Vermaning, de Roepersteeg en Rippert Andries, ten Z. het huis dat door Antoni Eijses? de Vries wordt bewoond, ten N. wd. Sake Sybrens. Gekocht van commies op de Noorder Wadding Cornelis Guilker voor 1/5, Antje Sipkes te Dokkum voor 1/5, mr. smid op Ameland Rienk Sipkes voor 1/5, en Cornelis Guilker als curator over Hendrik- en Rienk Willems voor 1/5, als erven van de commissaris Guitet, voor 800 gg.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-058 Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarvroedsman Clinkhamer
gebruikervroedsman Clinkhamer
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-058 Sint Jacobstraat 4vroedsman Klinkhamer, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0143r van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis en cementmakerij (en 1/4 van het huis ten zuiden)
 
koperAuke Harmens Wassenaer, gehuwd metCG 1300:00:00
Magdeltje Scheltes
verpachter grond cementmakerijde Stad HarlingenCG 2:17:12
verpachter grondJan Sybes schipper (trekveer-)CG 2:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:07:04
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenDirk Cornelis timmerbaas
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente (Oude) vermaning
naastligger ten westenRoepersteeg
naastligger ten noordenJacob Tuininga c.s.procureur
verkopervroedsman Lourens Janzen Klinkhamer, en voogd van zijn dochters
verkoperTjietske Riemke Louwrens
verkoperMayke Louwrens, en zijn zoon
verkoperJan Louwrens KlinkhamerMedemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Harmens Wassenaar x Magdeltje Scheltes koopt huis en cementmakerij ten W. van de Sint Jacobsstraat, met een steeg en in- en uitgang naar de Roeperssteeg. Ten O. de Sint Jacobsstraat, ten W. en N. de oude Doopsgezinde Vermaning, de Roeperssteeg en de procureur Jacob Tuininga, e.a., ten Z. Dirk Cornelis. Grondpacht 4 cg. 17 st. 12 pn., waarvan 2 cg. 17 st. 12 pn. aan de Stad, en de overige 2 cg. aan Jan Sybes, trekschipper. Gekocht van Lourens Jansen Klinkhamer, mede-vroedschap, voor zich, en als vader van zijn 3 minderjarige kinderen en gelastigde van zijn zoon Jan Lourens te Medemblik, voor 1300 cg. en 50 cg. als verering aan verkopers dochter Tjietske, en 10 cg. voor Mayke.


 


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ of zgn. Katterughuis en cementmakerij
 
koperAdam Bontekoe, gehuwd metCG 2300:00:00
Anna Wassenaar
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:17:12
verpachter grondN. N. CG 2:00:00
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenM. Tuininga
verkoperMagcheltje Scholtes, weduwe van
wijlen Auke Wassenaarkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Bontekoe x Anna Wassenaar koopt huis en cementmakerij wz. Sint Jacobsstraat. Gekocht van Magcheltje Scheltes wv Auke Wassenaar.


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0355v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ of Katterughuis waarin kalksteen- en cementnegotie
 
koper provisioneelN. N. GG 500:00:00
verpachter grondde Stad Harlingen
bewonerThomas Coppieters, gehuwd met
Antje Aukes Wassenaar
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenCornelis* Zijlstra havenmeester
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenRoeperssteeg
T. S. Stephany, curator vanprocureur fiscaal
verkoperTrijntje Adams Bontekoe, minderjarig nagelaten dochtertje van
wijlen Adam Stitters Bontekoe


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0265r van 23 nov 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ of Katterughuis waarin kalksteen- en cementnegotie
 
koperJan Tjerks, gehuwd metschipper (trekveer-)CG 1325:00:00
Reinouke Lieuwes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:17:08
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenBeernd Johannes
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenN. N.
Jetse Jelles Boomsma, boedelredderkoopman
Tjepke Gratama, boedelredders vankoopman
verkoperwijlen Baarnd Hylkestrasmolenaar


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-063 Sint Jacobstraat 4J Suiderma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-062 Sint Jacobstraat 4Beerend JohannesCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-126Sint Jacobstraat 4Jan Tjerks Zuiderma... id. van wijk C-106; gebruiker H. Klatter, paardedoctor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-126, kalkkoper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-126Sint Jacobstraat 4Jan Zuiderman Jan Zuiderman kalkkoper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 618Sint Jacobstraat 4Jan Tjerks SudersmaHarlingenwinkelierhuis en erf (68 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Tjerk Jans Suderma, overleden op 9 juni 1832overleden Den-Bosch (hospitaal), zoon van Jan Tjerks Suderma, kalkman St. Jacobstraat /Noorderhaven C 126 (enige testamentair erfgenaam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-126Sint Jacobstraat 4Ietje Ruurds... bewijs, 2 nov 1805; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-126; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Jan Tjerks Zuderma, overleden op 23 februari 183979 jr, kalkman/koopman, geboren Augustinusga, overleden St. Jacobstraat C 126, gehuwd, vader van Rein, werkman en wijlen Lieuwe Jans Zuderma (man van wijlen Duttje Freerks, vader van minderjarige Jan en Freerk Lieuwes Zuderma: voogd is Sjoerd Ates van Veen, schipper/koopman). (in tafel 'Zuiderma') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-126NoordijsYetje Ruurds70 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-126NoordijsJan Zuiderma15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, tabakskerwer
C-126NoordijsFreerk Zuiderma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zadelmaker


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Yttje Ruurds, overleden op 20 oktober 184274 jr (geboren 7/2/1768), overleden St. Jacobstraat C 126, wed. Jan Tjerks Zuderma, geen kinderen, zuster van Taetske Ruurds (wed. Lourens Botes Tuininga). Saldo fl. 194,44. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Catharina van Dijk, overleden op 2 juni 184432 jr (geboren 10/5/1812), overleden St. Jacobstraat C 126, vrouw van Sikke de Jong, vleeshouwer, moeder van minderjarige Trijntje, Sietze en Willem Sikkes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Paulus Hermanus Kamp, overleden op 6 september 18471 jr (geboren 25/2/1846), overleden Noorderhaven C 126, zoon van Hermanus Kamp, timmermansknecht en Teodora Otto's de Jong, broer van minderjarige Jan, Vogeltje, Otto, Hendrikus en Geeske Hermanus Kamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Johannes Hendricus Gastrik, overleden op 9 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 61 jr, geboren Duitsland 15/2/1778, overleden St. Jacobstraat C 126, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Maria Koelmans, overleden op 7 december 1848(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren 1/1/1789, overleden St. Jacobstraat C 126, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-126Sint Jacobstraat 4Okke Jans de Boer... koorndragers in 1889, zv Jan Hendriks dB, en detje Jans; BS huw 1829, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-124; VT1839; O. d. B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-126Sint Jacobstraat 4Trijntje Jacobs Spanjer... S, en Hiltje Walings Faber; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1896, bev.reg. Ha18 51 wijk C-126; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2211C-126 (Sint Jacobstraat)R. Oswald en vrouwwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3011C-116 (Sint Jacobstraat)Doutje Visser, vrouw van W.L. de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3011Sint Jacobstraat 4 (C-116)Arnoldus de Jong


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 4, HarlingenSint Jacobstraat 4J. Oudesheeren modemagazijn


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 4J.Oudeswinkelier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 4J. Oudes257Heerenmodemag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 4J. Oudes891Heerenmodemag.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Oudes891H.modemag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Oudes891H.modemag.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 4, HarlingenSint Jacobstraat 4 Oudesherenmodes


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Oudes891H.modemag.


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 4C. (Cornelis) Oudes
  terug