Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 60 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 60,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 60 6-001 6-001 E-019 E-017
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 111r van 14 aug 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 60Joest Bonens x Aeff Cronenburgh kopen 10 1/2 GG grondpacht van het huis waar ze wonen, bij de butterbrugghe. Van Johannes Gerlofs Rispens x Trijncke Jelles. Voor 200 gg.


 


 


 


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149r van 8 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 60Voorstraat hoek Wortelhavenhuis
 
koper van 1/2Dirck Huiges c.u.GG 223:21:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:04:00
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente vermaning
naastligger ten westenburgemeester Winsma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperHoite Feikes, gehuwd met
Hylkjen Johannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jillerts, vrijgezel, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Dirk Huigens, een 1/2 hoekhuis Voorstraat/Simon Stijlstraat. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Doopsgezinde Vermaning, ten W. burgemeester Winsma, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Hoite Feikes x Hylkjen Johannes, voor 223 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-001 Voorstraat 60huis
eigenaarUlbe Jillerts
gebruikerUlbe Jillerts
opmerkingpauper


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-001 Voorstraat 60huis
eigenaarUlbe Jillerts
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-001 Voorstraat 60huis
eigenaarUlbe Jillerts
gebruikerWillem Waerdenburg cum soc.
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0072r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 60Voorstraat ZZ aan de Wortelhavenhuis
 
koperGerryt Hendriks, gehuwd metuitdragerGG 310:14:00
Trijntje Dirks
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidende weduwe en erven van Eelke Douwes koopman
naastligger ten westende erven van burgemeester Claes Winsma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Ytje Wybes, weduwe vanFraneker
wijlen Jan AnnesFraneker
verkoper van 1/3Harmen Sjoerdsmr. schoenmaker
verkoper van 1/3Antje Clases, gehuwd met
Pyter Jansengleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Hendriks, uitdrager x Trijntje Dirks koopt een huis zz. Voorstraat aan de Wortelhaven. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. wd. en erven Eelke Douwes, ten W. erven burgemeester Claas Winsma, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Ytje Wybes wv Jan Annes te Franeker voor 1/3, mr. schoenmaker Harmen Sjoerds voor 1/3, en Antje Clases x gleibakker Pyter Jansen (Grauda?) voor 1/3, voor 910 gg.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-001 Voorstraat 60huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0018v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 60Voorstraat ZZ op de hoek aan de Wortelhavenspijphuis
 
koperTjepke Gratema koopmanGG 800:14:00
naastligger ten oostenWortelhaven
naastligger ten zuidenLutherse Kerk
naastligger ten westende heer Sybrand Talma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperBernardus Dreyer, curatornotaris
verkoperBenjamin Brouwer, curatornotaris
verkoper van 1/2Sicco Rienstra, curatoren overgezworen klerk ter secretarie
Gerryt Hendriksuitdrager
verkoper van 1/2Johannes Douwes, erfgenaam van zijn vrouwuitdrager
Trijntie Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Talma, destillateur, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjepke Gratama, een mooi hoekhuis zz. Voorstraat bij de Wortelhavenspijp, bewoond door de mede-verkoper Johannes Douwes. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lutherse Kerk, ten W. de koper, ten N. de Voorstraat en diept. Overname van alle goederen tegen taxatie. Gekocht van (de met name genoemde curatoren over de boedel van) uitdrager Gerryt Hendriks voor 1/2, en uitdrager Johannes Douwes als testamentair erfgenaam van zijn wl. vrouw Trijntje Dirks voor 1/2, voor 800 gg.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0058r van 19 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 60Voorstraat ZZ hoek Wortelhaven huis en erf
 
koperDooytze Eelkes Hinxt, gehuwd metluitenant kolonel en kapitein ter Zee bij de AdmiraliteitCG 5000:00:00
Catharina Maria de Haan
huurderP. Tetrode
naastligger ten zuidenLutherse Kerk
naastligger ten westenGeertje Talma
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
Johan Daniel Toussaintkoopman
verkoperAafke Talma, gesterkt met
dr. S. Gratema


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-001 Voorstraat 60wed D Hingst


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-001 Voorstraat 60Dooytze HingstCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-019Voorstraat 60Dooitze Eelkes Hingst... 1769; huw.reg. N.H. HRL; ook huwt met Catharina de Haan; BS ovl 1838; wed. eigenaar en gebruiker van wijk E-019, 1814. (GAH204); D.E. Hinxt, capitein ter Zee van HRL, ende Catharina Joris de Haan van Leeuwarden, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-019Voorstraat 60D E Hinxt wedD E Hinxt wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1081Voorstraat 60wed. Dooytje HingstHarlingenhuis en erf (132 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-019Voorstraat 60Catharina M. de Haan, overleden op 18 april 1838M.=Maria, Voorstraat E 19, wed. Dooitze Eelkes Hingst (overleden 20/10/1797: vervallen fidei commis: zie 274a), moeder van wijlen Anna-Maria Dooitzen Hingst (overleden circa 1802), zuster van Anna-Maria (wed. Montanus Hettema), te Leeuwarden, wijlen Susanna (vrouw van wijlen Lodewijk Feyens, in leven koopman aldaar, moeder van Mr. Georgius-Lambertus Lodewijks Feyens, advocaat aldaar) en wijlen Tekela de Haan (vrouw van Rinze Jetzes de Vries, koopman Dokkum, moeder van Anna-Catharina, aldaar en Johanna-Susanna Rinzes de Vries, aldaar) (testamentair en ab intestato erfgenamen), legaten voor RK-pastorie (fl. 3.000,-) en dienstmeid Catharina Jansen de Haan (fl. 200,-). Saldo fl. 50.222,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1081E-019 (Voorstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2980E-017 (Voorstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2980Voorstraat 60 (E-017)Rinse G. van Slooten


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 60 Rinze G. van Slootenazijnfabrikant
vorige grondslagf. 6100
huidige grondslagf. 6600
Voorstraat 60 Antje van Slootenonderwijzeres
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000
Voorstraat 60 Sijke van Slootenonderwijzeres
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60R.G. v. Slooten's Suikerwerkfabr.126Woonh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60R.G. v. Slooten's Suikerwerkfabr.126Woonh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60R.G. v. Slooten126Woonh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 60R. van Slootenfabrikant
Voorstraat 60mej. N.A.Timmersverpleegster


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 Kanon, hetcafé, restaurant, lunchroom


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60G. de Wind143Café-rest.


1938 - variaadresbronbericht
Voorstraat 60Oud Harlingen Magazine 1997apr: Café Het Kanon op de hoek Voorstraat-Simon Stijlstraat werd door een ernstige brand geheel verwoest. Ook de omliggende panden liepen schade op


1938 - variaadresbronbericht
Voorstraat 60Oud Harlingen Magazine 1997jun: Het perceel bouwterrein met opstal afkomstig van het afgebrande café Het Kanon wordt voor fl. 4100,- gekocht door de heer J.K. Tiel


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 60J.K. Tiel775Electrot. bur.


1945 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 Tielaanleg van electrisch, gas- & waterleidingen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 TielTieltechnisch bureau


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.K. Tiel775Electrot. bur.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 TielTechnisch Bureau Tielelectrische-, radio-, sanitaire- en scheepsinstallaties


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.K. Tiel775Electrot. bur.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 Tieltechnisch bureau


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 Tiellicht- en krachtinstallaties


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 TielTiel, Technisch Bureauelectrische-, radio-, sanitaire en scheepsinstallaties


1962 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 TielTechnisch Bureau Tielelectrische-, radio-, televisie- en scheepsinstallaties


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 Tieltechnisch bureau


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 60, HarlingenVoorstraat 60 Tieltechnisch bureau


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 60J.H. (Johannes) Tiel
  terug