Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 18 2-112 2-156 B-024 B-029
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 20 2-111 2-155 B-023 B-028
   huisnummer hoger Noordijs 1 2-142 2-175 D-010 D-007
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 3 2-143 2-176 D-010 D-007


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: odessa
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1693
Gebruik:
Naam: het schepel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0000 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 20Oud Harlingen Magazine 1998Bouke Miedema, heren- en dameskapper in de Hoogstraat


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 3Pakhuissteeg ten zuiden


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109r van 18 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraathuis
 
koperJan Sybes burgerpottebakkerGG 605:00:00
koperSipke Sytses burger
naastligger ten oostenJan Sybes burger
naastligger ten oostenSipke Sytses burger
naastligger ten westenInne Tieerdts
verkoperSeerp Lammertskuiper
verkoperDouwe Jacobs cum soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybes, pottenbakker en Sipke Sytses? kopen een huis in de Hoogstraat. Ten O. de koper, ten W. Inne Tjeerdts. Het huis heeft een achteruitgang. Gekocht van kuiper Seerp Lammerts en Douwe Jacobs voor 605 gg.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012av van 5 jan 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ waar Wirdum uithangt1/2 huis, loods en plaats met een vrije achteruit- en ingang naar het Vallaat
 
koperJan Sybes pottebakkerGG 390:00:00
naastligger ten oostenJan Sibes
naastligger ten zuidende weduwe van Pibe Hayes Sinnema
naastligger ten westenInne Tjeerds
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperBrechtje Hanses, weduwe van en voogd van hun kinderen
Sipke Sytjesschipper (groot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Brechtje Hansen wv Sipke Sytjes grootschipper voor haarzelf en als moeder en wettige voorstanderse van haar kinderen, een 1/2 huis, loods en plaats zz Hoogstraat, daar Wirdum uithangt. Ten O. Jan Sibes, ten Z de wv Pibe Hayes Sinnema, ten W. Inne Tjeerds, ten N. de Hoogstraat. Met vrije in en uitgang achter uit naar de vallaten. Geen grondpacht. Geboden door Ipe Tijssen 388 GG. Gekocht door Jan Sybes pottebakker voor 390 GG.


 


 


 


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187r van 24 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs (op de noorderhoek van 't)huis
 
koperSeerp Gatties GG 1007:00:00
bewonerJoannis Hylkes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Foppe Foppes
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperde weduwe en erven van Sicke Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties koopt huis op de noordhoek van het Noordijs. Ten O. wd. Yde Taeckes, ten Z. wd. Foppe Foppes en een steeg die oost-west loopt [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van erven Sicke Scheltes.


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199v van 9 apr 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1achterhuis en brouwerij van wijlen burgemeester Jacobus Voordagrondpacht 3-16-00 CG
 
koperDoede Hendrix, enCG 300:00:00
koperMinse Cornelis, en
koperGerrit Gouckes
grondpacht uit het huis of de schuur van Doede HendrixCG 3:16:00
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, Minse Cornelis en Gerrit Gouckes kopen de grondpacht van 4 percelen, nl. 1) van het huis of schuur van Doede Hendrix, achter de brouwerij van wl. Jacobus Voorda, burgemeester, 2) van het huis van Minse Cornelis, zz. Grote Suipmarkt, waar hij nu woont, 3) van het huis van Gerrit Gouckes op de Oosterwal, verhuurd aan Harmen Jansen, en 4) de camer van Gerrit Gouckes in de Gortmakerssteeg. Gekocht van de Stad Harlingen, voor 300 cg.


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ tegenover de Rode Ploeg1/2 hoekhuis
 
koperGoytien Braem koopmanGG 209:00:00
eigenaar van 1/2de erven van Pieter Pieters Ackersloot
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erven van Hollander
naastligger ten westenJan Jansen gortmaker
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSimon Bootsma, erfgenaam van
wijlen Lijntien Aerts
wijlen Pytter Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-111 Hoogstraat 20huis
eigenaarGoitien Braam
gebruikerJelle Willems cum soc.
huurwaardeCG 24:14:00
aanslag huurwaardeCG 04:19:00
 
2-112 Hoogstraat 18huis en gorterie
eigenaarSybe Jansen Reiers
gebruikerSybe Jansen Reiers
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:08:00
 
2-142 Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerAnne Dirks
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:08:00
 
2-143 Noordijs 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerburgemeester Rein Sickes
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:16:00


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-111 Hoogstraat 20huis
eigenaarGoitien Braam erven
gebruikerJan Aleffs cum soc.
huurwaardeCG 24:14:00
aanslag huurwaardeCG 04:19:00
aansl. huurw. voldaan26-6-1720
 
2-112 Hoogstraat 18huis en gorterie
eigenaarSybe Jansen Reiers
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:08:00
aansl. huurw. voldaan10-5-1720
 
2-142 Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:08:00
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
 
2-143 Noordijs 3huis
eigenaarb[urgem]r. Rein Sickes
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:16:00
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ1/3 huis
 
koperEelke Dircks koopmanCG 590:00:00
eigenaar van 1/3Eelke Dirckskoopman
verpachter grondCG 1:02:08
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSeerp Dircks, broer koper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-111 Hoogstraat 20huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerCeimpe Hoytes
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00
 
2-112 Hoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reyers
gebruikerSybe Jansen Reyers
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00
 
2-142 Noordijs 1huis
eigenaar van 2/3 Eelke Dirks
eigenaar van 1/3 Cornelis Dirks
gebruikerCornelis Symons cum soc.
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:08
opmerking[eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]
 
2-143 Noordijs 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes Menalda
gebruikerburgemeester Rein Sickes Menalda
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0065v van 18 jan 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ naast de Jufferbrug, tot de Zoutsloothuis, tuin en woning
 
koperLiesbeth Hiddes de Baers, weduwe vanCG 1850:00:00
wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda
huurderSikke Reyns Menalda c.u.koopmanCG 52:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:08
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende weduwe en erven van Pyter Feitema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erven van Ayse Arjens
verkoperPyter Jansen Scheltamafabrikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLiesbeth Baars wv Reyn Sikkes Menalda koopt huis en hof en nog een woning erachter, op het Noordijs bij de Juffersbrug, strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de straat, ten Z. erven Pyter Feitema, ten N. erven Aise Arjens (Mahui?). Gekocht van Pyter Jansen Scheltema.


 


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0036r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ hoekdwarshuis
 
koperburgerhopman Jan Sipkes Buma mr. bakkerGG 1420:00:00
huurderYttje Oosterbaan c.u.
huurderTrijntje Oosterbaan c.u.
naastligger ten oostende stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat lopend naar Lombartspijp]
verkoperEelco Dirx Wildschut, curatorkoopman
Cornelis Dirx Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sipkes Buma, mr. bakker, koopt dwarshuis hoek Noordijs. Ten O. de stal van wd. Reinalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg] waardoor dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten W. de straat en diept, ten N. de straat lopende naar de Lombartspijp. Gekocht van erven Dirk Wildschut.


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-111 Hoogstraat 20huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerMinne Harmens
huurwaardeCG 57:18:00
aanslag huurwaardeCG 09:13:00
 
2-112 Hoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reyers
gebruikerSybe Jansen Reyers
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00
 
2-142 Noordijs 1huis
eigenaarJan Sipkes Buma
gebruikerJan Sipkes Buma
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:06:10
 
2-143 Noordijs 3huis
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerwed. burgemr. Menalda
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0180r van 5 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ op de hoek van de straat van de brug bij huis De Rode Leeuwhuis en bakkerij
 
koperSybrant P. Feitama plateelbakkerCG 2050:00:00
huurderHessel Jacobs
huurderPytter Daniels
huurderJan Poulus
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:08
gebruiker van een gedeelte van het huisJan Kuik
naastligger ten oostende weduwe van Reinder Sickes Menalda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp lopende]
verkopervroedsman Jan Sipkes Buma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand P. Feitama, plateelbakker, koopt huis en bakkerij op de hoek van de straat van `t brugje bij `t huis de Roode Leeuw naar de Lombartspijp lopende, in vieren bewoond. Ten O. Rein Sickes Menalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de straat naar de Lombartspijp. Gekocht van Jan Sipkes Buma.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0352v van 13 jul 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZdwarshuis, hof en achterhuis
 
koperClaas Reyers Mahui burgerkoopmanGG 5500:00:00
floreenbelastingGG 3:00:00
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erven van Tomas Jansen IJsenbeek koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
verkoperRinske Jacobs Roorda, gehuwd met
Freerk Allarts Scheltingakoopman
Feddrik Aises Mahui, gecommitteerde crediteurkoopman
Regnerus Braam, gecommitteerde crediteursecretaris
Simon Lamsma, gecommitteerde crediteurkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 252v maar verkeerd genummerd in het origineel] Claes Reyers Mahui koopt een heerlijk dwarshuis, hof en fraai achterhuis met alle goederen, oz. Noordijs en strekkende achter tot de Zoutsloot (W.B. straat). Het beeld en piedestal in de tuin blijven van de verkoper. Te Z. een openbare steeg met vrij uit- en ingang etc. Zie de acte voor de voorwaarden. Ten O. de straat en Zoutsloot, ten W. de straat en Noordijs, ten Z. erven Tomas Jansen IJsenbeek, ten N. Wybe Hanekuik. Gekocht van Rinske Jacobs Roorda x Freerk Allards Schel tinga, voor 5500 gg., te betalen aan Feddrick Aises Ma hui, de secretaris Regnerus Braam en Simon Lambsma, als gemach tigden v.d. crediteuren van de verkopers.


 


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-111 Hoogstraat 20Minne Wilda, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 14:00:00
2-112 Hoogstraat 18Jan Sybes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00
2-142 Noordijs 1Albert Pieters, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 25:00:00
2-143 Noordijs 3wed. burgemr. R. S. Menalda, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 35:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ bij de Rodeploegspijphuis
 
koperAugustinus Fredericus Chri Scheerder, gehuwd metCG 250:00:00
Pytje Annes
naastligger ten oostenJan Beernds stoelmaker
naastligger ten zuidenJan Beernds stoelmaker
naastligger ten westenJacob Simons
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Duman, gehuwd met
Knierke Urks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Fredericus Christiaan Scheerder x Pytje Annes kopen huis in de Hoogstraat omtrent de Rodeploegspijp, bewoond door de kopers voor 15 cg. Geen grondpacht. Ten O. en Z. stoelmaker Jan Beernds, ten W. Jacob Simons, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Duman x Knierke Urks, voor 250 cg.


 


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ hoek 't Oostend recht tegenover de Rode Ploeghuis voormaals bakkerij
 
koperAlbert Yeps, gehuwd metmr. bakkerGG 551:14:00
Sjeuke Doedes
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet huis de Rode Leeuw
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTrijntie Gooitjens Braam, weduwe van
wijlen Simon Johannes Stinstrakoopman


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ zuidwaarts strekkende tot zo ver de balstenen liggenhuis, pakhuis met plaats en tuintje
 
koper door niaarSybrand Pyters Feitema, vader vankoopmanGG 1153:14:00
de minderjarige Baukjen Feitama
geniaarde koperHein Molles, gehuwd metmr. gortmaker
Wypkjen Lases Hibma
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenerven van Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJan Sybes Reyeroud schipper (trek-)


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0131r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ t.o. de Roode Ploeghuis
 
koperStittert Adams Bontekoe, gehuwd metschipper (trek-)CG 856:13:00
Tryntje Werps burgerse
huurderJan Sybes Reyer
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenSybrand Pieters Feitema koopman
naastligger ten zuidenpakhuis
naastligger ten westenerven van Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSybrand Pieters Feitema, vader en voorstander vankoopman
minderjarige dochter Baukjen Feitema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Adams Bontekoe, trekschipper x Trijntje Werps? koopt een huis en erf tegenover 'de Rode Ploeg' in de Hoogstraat, verhuurd aan Jan Sybes Reyers. Ten O. vroedsman Albert Yebs Osinga, ten Z. het pakhuis van de verkoper, ten W. erven Willem Pyters Mouter, ten N. die straat. Gekocht van Sybrand Pieters Feitama, als vader van zijn dochter Baukjen Feitama, voor 856 cg.


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0171v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Hoek Noordijshuis met bakkerij
 
koperClaas van Velzen, gehuwd metmr. bakkerCG 1999:19:00
Antje Bartels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenstraat
verkoperSybrand Feitamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas van Velzen, mr. bakker x Antje Bartels koopt huis en bakkerij hoek Noordijs. Ten O.?, ten W. het Noordijs, ten Z. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feitama.


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0015v van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZhuis en bakkerij
 
koperAntje Hartmans, weduwe vanGG 1830:00:00
wijlen Ocke Bouwes
bewonervroedsman Claas van Velsen
naastligger ten oostende stal van de heer Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkopervroedsman Claas van Velsen, gehuwd metmr. bakker
Antje Bartels, in drie termijnen te betalen aan
vroedsman Augustinus Moccama
burgervaandrig Albert Noordga
Evert Wiarda, gezamelijke hypothecaire en persoonlijke crediteuren van zilversmid
Claas van Velzen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Hartman wv Ocke Bouwes, koopt huis en bakkerij op het Noordijs. Ten O. de stal van R. Smit, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van de schuldeisers van mr. bakker Claas van Velsen x Antje Bartels.


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0129v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ op hoekhuis en bakkerij
 
koper door niaarHartman Yges, weduwe vanmr. bakkerGG 1850:00:00
Jetske Dirks
geniaarde koperTettje Piers, weduwe van
wijlen Hein Joukes
huurderHartman Yeges c.u.
naastligger ten oostenhr. R. Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperJarichius Eelcomapraeceptor der latijnse scholen
verkoperHein Mollema, administratoren over de goederen geërfd door de kinderemr. gortmaker
Hartman Yges, van wijlen hun grootmoeder
Antje Hartman, weduwe van
wijlen Ocke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Yges, mr. bakker x Jetske Dirks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tettje Piers wv Hein Joukes, het huis en bakkerij op de hoek van het Noordijs. Ten O. Rein Smit, ten Z. een doorlopende steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Sybrand Feitama heeft het recht om de wal en de steeg te gebruiken om hout op te slaan in zijn houtschuur. Gekocht van (praeceptor bij de Latijnse School Jarichius Eelcoma en mr. gortmaker Hein Mollema als curatoren over de goederen die de kinderen van Hartman IJges zijn nagelaten door hun grootmoeder) Antje Hartman wv Ocke Bouwes, voor 1850 gg.


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0001r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ huis en bakkerij
 
koperFrans Arjens bakkersknechtGG 1745:00:00
huurder bovenste graanzolder van het voorhuisCornelis Gerbens CG 14:00:00
huurder woonkelderDirk Jansen CG 23:00:00
huurder woonkelderTzietske Jans CG 20:00:00
naastligger ten oostende heer Smit
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperHartman Yegesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Arjens, bakkersknecht te Franeker, koopt huis en bakkerij. Ten O. de stalling van Matthijs Smit, ten Z. een doorgaande steeg (Pakhuissteeg), ten W. en N. de straat. Gekocht van mr. bakker Hartman Yeges.


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZhuis en bakkerij
 
koperWillem Douwes koopmanCG 3250:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:02:00
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Roode Leeuw
naastligger ten westenF. Tangerman n.u.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHiske Osinga, gehuwd met
vroedsman Jacob Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, koopman, koopt huis en bakkerij c.a. ('het Scheepel' genaamd), zz. Hoogstraat, bewoond en gebruikt door de verkopers, met alle backers gereedschappen. Grondpacht 42 st aan de Stad. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. `t huis de Roode Leeuw, ten W. F. Tangerman c.u., ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Hiske Osinga x mede-vroedschap Jacob Ruitinga voor 3250 gg.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0302v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat over de Rode Ploeghuis
 
koper door niaarAaltje Stitters Bontekoe, gehuwd metCG 750:00:00
Marten Hendriks
geniaarde koperRuben Suisman Cohenkoopman (joods -)
huurderMoses Michiels koopman (joods -)CG 30:00:00
naastligger ten oostenSipke Willems mr. bakker
naastligger ten zuidenS. Wybenga
naastligger ten westenAndries Durks
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperNeltje Stitterts Bontekoe, gehuwd met
vroedsman Fredericus Tangermanmr. loodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltje Stitterts Bontekoe x Marten Hendriks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Ruben Suisman Cohen, joodsch coopman, huis in de Hoogstraat over 'de Rode Ploeg', thans als huurder bewoond door Moses Michiels, joodsch coopman, voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. Sipke Willems, mr. bakker, ten Z. de heer S. Wybenga n.u., ten W. Andries Durks, ten N. de Hoogstraat. Er staat een pakhuis ten Z. van dit huis en erf. Gekocht van Neeltje Stitterts Bontekoe x Fredericus Tangerman, mede-vroedschap en mr. loodgieter, voor 750 cg.


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0211v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ tegenover de Roode Ploeghuis
 
koperSipke Willems Houtsma, gehuwd metmr. bakkerCG 1000:00:00
Doedtje Hendriks Spannenburg
huurderPieter Prins c.u.CG 55:00:00
naastligger ten oostenSipke Willems Houtsma
naastligger ten zuidende weduwe van S. Feitema
naastligger ten westenDirk Schiere
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAaltje Stitterts Bontekoe, gehuwd met
Marten Hendriksstuurman op het Statenjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Willems Houtsma, mr. bakker x Doedtie Hendriks Spannenburg, koopt huis zz. Hoogstraat, tegenover 'de Roode Ploeg'. Ten O. de kopers, ten Z. wd. S. Feitama (pakhuis), ten W. Dirk Schiere, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Aaltje Stitterts Bontekoe.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-147 Hoogstraat 18S W Houtsma
2-147 Hoogstraat 18Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0164r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Scheerstraat hoek Noordijs wijk D-010huis en bakkerij
 
koperSipke Houtsma mr. brood- en kleinbakkerCG 1260:00:00
huurderPieter Lanting c.s.
naastligger ten oostenJohannes Gorter
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperAntje Hylkes, weduwe van
wijlen Frans Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Houtsma, mr. brood- en kleinbakker, koopt huis en bakkerij hoek Scheerstraat/Noordijs, wijk D-010. Ten O. Johannes Gorter, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van Antje Hylkes wv Frans Arjens.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-156 Hoogstraat 18S W HoutsmaCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Hendrik Franses Boekholt... Maria B., geb 20 okt 1811 HRL; BS geb 1811, huwafk, hu, huw 1832, huw 1838, ovl 1839; gebruiker van wijk B-024, kleermaker; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814. (GAH204); H.B. eigenaar van perceel nr. 828 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Sipke Willems Houtsma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-023, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Hendrik Sipkes Houtsma... Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1820, huw 1823, ovl 1832, ovl 1858, regattdv1826-93; gebruiker van wijk D-010, bakker, medegebruikers zijn Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Jan Botesmedegebruiker van wijk D-010, bakkersknegt, andere medegebruikers H. Houtsma, bakker, (zv eig. S. Houtsma), en Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt; eigenaar is S. Houtsma, (vdr van H. Houtsma), 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Tjerk Sjoerds van Reenen... en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-024Hoogstraat 18Sipke Houtsma H Boekholt kleermaker
B-023Hoogstraat 20Sipke Houtsma bakker
D-010Noordijs 1S Houtsma H Houtsma bakker
D-010Noordijs 1Jan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 1Tjerk S van Reenen schoenmakersknegt
D-010Noordijs 3H Houtsma bakker
D-010Noordijs 3Jan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 3Tjerk S van Reenen schoenmakersknegt


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Antje Willems Houtsma, overleden op 20 september 1822vrouw van Anneus Jelles Tadema, geen kinderen, zuster van Sipke, mr. bakker (Hoogstraat B 23) en wijlen NN Willems Houtsma (vader van Ymkje, vrouw van Bouwe Rodenhuis, koopman/ Brits consulairagent en Tjardus Houtsma, idem), waarschijnlijk dochter van wijlen Willem Douwes Houtsma en Petronella Greidanus. Saldo fl. 274,04. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Sipke Willems Houtsma, overleden op 5 juli 1823mr. bakker (Hoogstraat B 23), vader van Willem, bierbrouwer, Hendrik, mr. bakker, Ymkje en Aafke Sipkes Houtsma (vrouw van Johan Fredrik Tuinstra, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Aafke Sipkes Houtsma, overleden op 27 februari 1825vrouw van Johan Fredrik Tuinstra, mr. bakker (Hoogstraat B 23), moeder van minderjarige Sipke-Willem Johans Tuinstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
adressoortbedraggebruik
B-023Hoogstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 2077huis en broodbakkerij in de Hoogstraat B-023
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperJohanna Siersma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 462Hoogstraat 20Johan Frederik TuinstraHarlingenkoekbakkerhuis en erf (190 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 463Hoogstraat 18Meine WyckelHarlingenkleermakerhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 1Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 3Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (240 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Ymkje Sipkes Houtsma, overleden op 5 april 1835zuster van wijlen Willem, in leven bierbrouwer (man van Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche, vader van Doetje en minderjarige Geertje en Sipke Willems Houtsma) en wijlen Hendrik Sipkes Houtsma, in leven mr. bakker (wednr. Janke Binksma, man van Trijntje Aaikes Niehof, bakkersche, vader van Albertus, apothekersbediende en minderjarige Doedtje Hendriks Houtsma: voogd is Albertus Binksma, rijksontvanger Marrum -uit 1e huwelijk - en van minderjarige Catharina, Sipke, Arius en Hendrina Hendriks Houtsma -uit 2e huwelijk-), halfzuster van wijlen Aafke Sipkes Houtsma (vrouw van Johannes Frederiks Tuinstra, bakker Hoogstraat B 23, moeder van minderjarige Sipke Johannes Tuinstra). Saldo fl. 671,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Johanna Siersema... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1844; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-023; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Hendrik Gerkes Tiesema... HRL 1809, BS huw 1831, huw 1841, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk B-024; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Rinske Everts Posthumus... in de regs van ovl; BS ovl 1840, ovl 1842; oud 34 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-024; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Rinze Wiebes Koster... in 1851, DG, zv Wiebe Hilbrands en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, wijk E-127; oud 30 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Akke Tolstraoud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Antie B Vombergoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Pieter Douwes van Dorpen... HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sytske Jans van der Brug... 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Teunis van Phalenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Johan Frederik Tuinstra, overleden op 16 april 183938 jr, mr. bakker, geboren Franeker, overleden Hoogstraat B 23, wednr. Aafke Sipkes Houtsma, man van Johanna Siersma, winkelierse, vader van minderjarige Sipke Johans Tuinstra (16 jr) (uit 1e huwelijk) en van Janna-Catharina (11 jr), Augustinus (8 jr) en Duco Johans Tuinstra (1 jr) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 3Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-023HoogstraatJohanna Siersma38 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
B-023HoogstraatSipke Tuinstra14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatAugustinus Tuinstra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatDuco Tuinstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatJanna Tuinstra11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-024HoogstraatHendrik Tiesema30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koperslager
B-024HoogstraatRinske Posthuma34 jMarsumv, protestant, gehuwd
B-024HoogstraatEvert Tiesema5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-024HoogstraatFetje Tiesema3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsPieter van Dorpen39 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, brood en kleinbakker
D-010NoordijsSytske van der Brug34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-010NoordijsDouwe van Dorpen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJan van Dorpen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsVolkert A Zijlstra18 jHerbayumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJulius Jacobus Smith16 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsTrijntie S Vellinga19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAntie B Vomberg50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-010NoordijsJiekke W Faber17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAkke Tolstra55 jFranekergezin 3, v, protestant, weduwe, geen
D-010NoordijsTeunis van Phalen30 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAndries van Phalen16 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsDirkje van Phalen26 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJantie van Phalen25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 3Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Hendrik Tiesema, overleden op 20 augustus 184233 jr, mr. koperslager, overleden Hoogstraat B 24, wednr. Rinske Everts Postumus, man van Marijke Postma, idem, vader van minderjarige Fetje en Evert Hendriks Tiesema (voogd is Jelle H. van der Wal, metselaarsbaas) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Gerke Hendriks Tiesema (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 26 van 27 apr 1844
adressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 565huis B-024
 
verkoperWatze Hilarius (gehuwd met Marijke Posthumus)
verkoperJelle Harings van der Wal
koperMeindert Wijkel


1845 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 18 jan 1845
adressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18koopaktefl. 600huis in de Hoogstraat, B-024
 
verkoperMeindert Wijkel
koperBerend Johannes Wielinga (gehuwd met Tjietske Pieters Bollema)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Pieter Berends Wielinga, overleden op 31 mei 18461 1/4 jr (geboren 24/3/1845), overleden Hoogstraat B 24, zoon van Berend Johannes Wielinga, mandenmaker en Tjietske Pieters Bollema, broer van minderjarige Jitske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Hendrik Willem Jans de Haan, overleden op 14 juni 18467 mnd (geboren 22/11/1845), overleden Hoogstraat B 23, zoon van Jan Sakes de Haan, bakker en Sjieuwke Douwes van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 3Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Jan de Haan, overleden op 30 oktober 184725 jr, geboren Heerenwal 7/4/1822, overleden Hoogstraat B 23, bakker, man van Sjieuwke Douwes van der Veen, bakkersche, vader van minderjarige Hendrik en Jan Jans de Haan. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Hendrik Riechler Jans de Haan, overleden op 15 mei 18481 jr (geboren 17/1/1847), overleden Hoogstraat B 23, zoon van wijlen Jan Sakes de Haan en Sjoeuke Douwes van der Veen, bakkersche, broer van minderjarige Jan-Riechler Jans de Haan. Saldo fl. 88,90. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Rinkje Berends Wielinga, overleden op 28 juli 18486 mnd (geboren 6/12/1847), overleden Hoogstraat B 24, dochter van Berend Johannes Wielinga, winkelier en Tjietske Pieters Bollema, zuster van minderjarige Jietske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Jan Riechler Jans de Haan, overleden op 13 augustus 18487 mnd? (geboren 17/3/1848), overleden Hoogstraat B 23, zoon van wijlen Jan Sakes de Haan en Sjoeuke van der Veen, bakkerse. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Boukje van Gorkum... vest. 20 aug 1860 uit Zwolle, dv Dirk vG, en Antje Johannes Frank BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-023, wijk E-143; oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Lolle Sytses Goverts... Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Ymkje Hartenberg... met IJme Koster, ovl wijk D-117, dv Ceeles H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 462B-023 (Hoogstraat)C. Pasmawoonhuis
Sectie A nr. 463B-024 (Hoogstraat)IJke Jagertimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 462B-028 (Hoogstraat)Sipke Johs. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 463B-029 (Hoogstraat)Rients van der Meulenwoonhuis
Sectie A nr. 695D-007 (Noordijs)Jacob P. Eppingawoonhuis


1887 - variaadresbronbericht
Noordijs 1Oud Harlingen Magazine 1988Broodbakker Houbeijn verstigt zich op het Noordijs


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 20, HarlingenHoogstraat 20K. Henstrakruideniers- en grutterswaren


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 463Hoogstraat 18 (B-029)Rients van der Meulen
Sectie A nr. 462Hoogstraat 20 (B-028)Klaas Henstra
Sectie A nr. 695Noordijs 1 (D-007)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)
Sectie A nr. 712Noordijs 3 (D-008)Pieter Westerhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noordijs 1T. Terpstrajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1914 - variaadresbronbericht
Noordijs 1Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Terpstra, hoek Scheerstraat-Noordijs


1919 - kentekenadresnaam
B-2212
Noordijs 3K. Stellingwerf


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 18 Koert Touwslagerwinkelier
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600
Hoogstraat 20 Klaas Henstrawinkelier
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2500
Noordijs 1 Tjerk Terpstrabroodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 18J.Jellemawinkelier
Hoogstraat 20mej. A.Henstrakruidenierster


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Jellemakruidenier


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 20, HarlingenHoogstraat 20H. Walingastoffeerderij, beddenmagazijn, verhuizingen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 18J. Jellema299Kruideniersw.


1938 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 18Oud Harlingen Magazine 1997feb: De heer J. Jellema verplaatst zijn kruidenierszaak van de Hoogstraat naar de Lanen in het pand waar voorheen de heer M. Vogelaar zijn café dreef


1938 - kentekenadresnaam
B-24817
Hoogstraat 18Philippus Wijngaarden


1946 - kentekenadresnaam
B-30886
Hoogstraat 20Bauke Miedema


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 20B. Miedema970Dames- en herenkapper


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bouma917Levensmidd.bedr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Feitsma917Levensm.bedr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Help Zelfsupermarkt


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Helpzelfsupermarkt


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 18J. (Jacob) Boersma
Hoogstraat 20B. (Bauke) Miedema
Noordijs 1G. (Geert) Terpstra
Noordijs 3A.G. (Albertus) Terluin


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 voordeel-marktvlees, brood, groenten
  terug