Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Scheerstraat 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 3 2-131 1/2 2-143 B-010 B-013


Huisnaam in: 1666
Gebruik: huis
Naam: de vergulde scheer
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1707
Gebruik: huis
Naam: de vergulde scheer
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1780
Gebruik: huis
Naam: de scheer (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 22r van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Scheerstraat 3Gijsbert Gijsberts x Anna Willems kopen een ledige plaats in de nieuwe stad. Als er gebouwd gaat worden moeten drie voeten met de oysdruypen als een steeg vrijgehouden worden. Ten O. Thymen Hobbes, ten W. de ledige plaats van Romcke Romckes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Doecke Wybes x Aeff Buwes voor 128 gg.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 332r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Scheerstraat 3Cornelis Dyrx x Trijntie Tytes kopen 1/6 van het huis daer d'Scheer uytsteeckt. Ten O. Gijsbert Heymes [Heimans], ten W. Gercke Martens. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van Thoenys Claesen x Tjiets Jansen te Ieslumburen voor 150 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 8r van 20 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Scheerstraat 3Thymannus Obbonis [Thymen Hobbes] x Lijsbet Reyns koopt huis met ledige plaats die daarbij behoort, in de straat als men naar de Franekerpoort gaat. Ten O. Lourens Hansen, ten W. het houtstek van Pieter Robijns c.s., met vrij gebruik en eigendom van de steeg ten W. Geen grondpacht. Gekocht van mr. timmerman Gijsbert Gijsberts x Anna Willems, voor 749 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 132r van 14 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Scheerstraat 3Wordt geveild ten verzoeke van Aacht Wytses wv Pyter Robijns, (Jan Schellingwouw te Franeker, Pyter Syoerts en Meynert Wytses als curatoren over) de onmondige weeskinderen van Pyter Robijns x Aacht Wytses en xx dochter Schellingwouw, 1/2 houtstek in de straat naar de Franekerpoort. De andere 1/2 is van Syoert Pyters en wordt tegelijk geveild. Ten O. mede schooldienaar Thymen Obbes [Thymannus Obbonis], ten Z. en W. de straat.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 492r van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Scheerstraat 3Douwe Riencks x Trijncke Dircx koopt een huis en getimmerte in de straat die naar de Franekerpoort gaat. Ten O. Lourens Hansen en een ledige plaats, ten W. het houtstek. Gekocht van Thymannus Obbonis [Thymen Hobbes], pastor in Kimswardt x Lysbeth Reynsdr.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 28v van mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Scheerstraat 3Pibe Haies, brouwer x Dieucke Jakles koopt een huis en loods bij de Verlaten, alwaar 'de Scheer' uithangt. Ten O. de huisstede van brouwer Reiner Hendriks, ten Z. de straat, ten W. het houtstek van Inne Tiaards, met een steeg ten W., waardoor de eigenaars ten N. een vrije in- en uitgang hebben. Gekocht van Tetje Sydses wv Sipke Harmens, voor 465 gg.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 31v van mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Scheerstraat 3Pytter Foppes koopt een huis ten N.O. bij het Verlaat ofte bij de drie pijpen in die straat streckende na de Franekerpoort. Ten O. wd. Jan Beernds, ten W. Tiaard Tiaardsen?. Gekocht van erven Douwe Rienx.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: bij de Vallaten]huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt
 
koperJacob Isbrants burgerGG 500:00:00
naastligger ten oostenhet pothuis van Jan Sybes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Tiaerdtsen
naastligger ten noordeneen huis
verkoper Dieucke Jackles


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [niet vermeld]huis genaamd de Vergulde Schaar
 
koperTonis Claasen, gehuwd metGG 890:00:00
Hylkjen Clasen
naastligger ten oostenHein Oenes
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Pieters Delft wijnkoperAmsterdam
verkoperde erven van Mintje Jacobs
verkoperde erven van Trijntje Sjoerdts, weduwe van
wijlen Sytse Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Claasen en Hylk Clasen kopen een huis waar de vergulden scheer in de gevel staat. Ten O. Hein Oenes, ten Z. de straat, ten N. wijnkoper te Amsterdam Jan Pieters Delft. Geen grondpacht. Met een plaats en loods en vrije waterlossing, lopende onder het huis van Yde Takes door westwaarts, in het stadsdiep. Alles volgens de koopbrief van 23 mei 1637 van Sytse Foppes. Gekocht van erven Mintje Jacobs en van erven Trijntje Sjoerdts wv Sytse Foppes, voor 890 gg.


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: aan het Noordijs waar de Vergulden Scheer in de gevel staat]huis
 
koperHendrick Hendrix schuitevoerderGG 450:00:00
bewonerHylck Claeses
naastligger ten oostenwijlen Heyn Oenes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Noordijs]
naastligger ten westenThijs Ypes timmerman
naastligger ten westende weduwe van de vroedsman Yede Taeckes
naastligger ten noordende weduwe van Edo Taeckes
verkoper voor haar zelf en last hebbende van haar broederHylck Claesesknoopmaakster
verkopersTheunis Claesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix koopt huis aan de Noordijs [Scheerstraat], 'de Vergulde Scheer'. Ten O. Heyn Oenes, ten Z. de straat, ten W. Tijs Ypes en wd. Yede Takes, ten N. Yede Takes. Gekocht van Hylck Claeses met haar broer Theunis Claessen.


 


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [niet vermeld]huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat
 
koperThijs Ypes, gehuwd metmolenaarGG 282:00:00
Trijntie Pytters
naastligger ten oostenHans Anes Vink schipper
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenThijs Ypes, gehuwd metmolenaar
Trijntie Pytters
naastligger ten noordende woning van vroedsman Coolharts
verkoperVoske Wytses burgerse, weduwe van
wijlen Hendrik Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Ypes, molenaar x Trijntie Pytters koopt een fraai huis, alwaar 'de Vergulde Scheer' in de gevel staat. Ten O. schipper Barend Anes Vink, ten Z. de straat, ten W. de koper, ten N. de vroedsman Hylke Coolhart, onder wiens woning door westwaarts naar het diept toe, dit huis een vrije waterlossing heeft. Gekocht van Voske Wytses wv Hendrik Hendrix.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-131 Scheerstraat 3huis
eigenaarJan Arjens
gebruikerJan Arjens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-131 Scheerstraat 3huis
eigenaarJan de Wilde
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
opmerkingde executeur heeft verclaerd dese post aen hem betaald te sijn,
opmerkingwordende derhalve gelaten tot sijn verantwoordinge, utsupra
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-131 Scheerstraat 3huis
eigenaarJan de Wilde
gebruikerJan de Wilde
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingIs 1723 insolvent verklaert


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombardspijp]huis
 
koper door niaarIJsbrand Thomas koopmanGG 275:14:00
geniaarde koper van 1/2Harmen Douwes Faberkoopman
geniaarde koper van 1/2Symon Jacobskoopman
bewonerTialling Geerts
naastligger ten oostenJan Jarigs de Wilde
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat van het houten brugje naar de Lombardspijp]
naastligger ten westenCornelis Fokkes
naastligger ten noordenmede-verkoper Andrys Ymkes
verkoper van 1/2Andrys Ymkesschipper (trekveer-)
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrand Thomas koopt, na niaar tegen kooplieden Harmen Douwes Faber en Symon Jacobs, een huis alwaar de vergulden scheer in de gevel staet, in de straat strekkende van `t houten brugje naar de Lombartspijp [Scheerstraat]. Ten O. Jan Jarigs [moet zijn: Arjens] de Wilde, ten Z. de straat, ten W. Cornelis Fockes, ten N. Andrys Ymkes. Met een vrije waterlossing onder het huis van Pyter Beernts door naar de Zoutsloot [Herenwaltje]. Gekocht van trekveerschipper Andrys Ymkes voor 1/2, en van Roelof, Claes, Martijn en Janke Hendriks te Surhuisterveen samen voor 1/2, voor 275 gg 14 st.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-131 Scheerstraat 3huis
eigenaarJan de Wilda
gebruikerFedde Jans
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-131 Scheerstraat 3Schelte Arjens, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
2-131 /2Scheerstraat 3IJsbrand Thomas, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombartspijp]huis met de Scheer in de gevel
 
koperTrijntie Jans, weduwe vanGG 314:07:00
wijlen Albert Ruirdsmr. blauwverver
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Gerrits
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat van het Houten brugje naar de Lombartspijp]
naastligger ten westenLolkjen Renkes
naastligger ten noordenPytter Beernts
verkoperIJsbrand Thomas, gehuwd met
Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Jans wv Albert Ruirds, mr. blauwferwer, koopt een huis waar 'de Scheer' in de gevel is, in de straat van `t houten brugje naar de Lombartspijp. Ten O. wd. Dirk Gerrits, ten Z. de straat, ten W. Lolkjen Rinkes, ten N. Pieter Beernds. Gekocht van IJsbrand Thomas x Trijntje Pieters.


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombartspijp]huis
 
koperMinne Ruirds c.u.blauwververCG 600:00:00
naastligger ten oostenAntje
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenP. G. Klamstra
naastligger ten noordenClaas Joosten
verkoperFreerk Fontein, curatorkoopman
verkoperPoppe Menalda, curatoren overkoopman
Trijntje Jans, weduwe vanblauwververse
wijlen Albert Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Ruirds, blauwverwer, koopt fraaye huisinge 'de Scheer' genaamt, staande in de straat van 't houten brugje na de Lombartspijp


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZhuis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij
 
koperOene Gosses van Kammen koopmanGG 320:07:00
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPierius Reidsgers
naastligger ten noordenClaas Joosten
Augustus Robertus van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorum over de geabandonneerde boednotarius publicus
verkoperMinne Ruurdsblauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOene Gosses van Kammen, koopman te Leeuwarden, koopt een huis en blauwververij de vergulden scheer genaamd, in de Scheerstraat. Geen grondpacht. Ten O. Melle Ynses, ten W. Pier Reidses ten N. Claas Joosten, ten Z. de straat. Gekocht van blauwverver Minne Ruurds voor 320 gg 7 st.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZhuis met de Vergulde Scheer in de gevel
 
koperRein Smitt secretaris van BarradeelGG 335:00:00
huurderPieter Hendriks c.u.CG 44:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOene Gosses van KammenkoopmanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Smit, secretaris van Barradeel, koopt huis, waar 'de Vergulde Scheer' in de gevel staat. Geen naastligers genoemd. Gekocht van Oene Gosses van Kammen te Leeuwarden.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZhuis
 
koperRinke Cornelis Bakker koopmanGG 339:00:00
huurderSjoerd Foekes schrijver
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Simons
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenFedde Bouwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRein Smittsecretaris van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Cornelis Bakker koopt een huis 'de Scheer' genaamd. Ten O. wd. Douwe Simons, ten W. Fedde Bouwes, ten Z. de Scheerstraat. Gekocht van Rein Smit, secretaris van Barradeel, voor 339 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-136 Scheerstraat 3Rein Damen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 3Scheerstraat NZhuis
 
koperRein Dhaman mr. zadelmakerCG 320:00:00
naastligger ten oostenKlaas Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenBouwe Feddes Poort
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinke J. BakkerkoopmanDronrijp


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-143 Scheerstraat 3Rein DumanCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Rein Annes Joannes Damen... HRL 1801, 1803, 1809, 1811bsha, huw 1813, ovl 1828, ovl 1864, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk B-010, zadelmaker, 1814. (GAH204); R. Annes Dhams van HRL, ende Margaretha Hoeven van Elburg, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-010Scheerstraat 3Rein Dhamen Rein Dhamen zadelmaker


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-010Scheerstraat 3Rein Damen, overleden op 15 oktober 1828mr. zadelmaker Scheerstraat B 10, vader van Johannes, deurwaarder, Hiltje (vrouw van Wiebe Obbes Wiebinga, wagenmaker), Hendrik, zadelmaker en minderjarige Hermanus, wagenmakersknecht (thans in militaire dienst te Groningen) en Jan Reins Damen, trekveerschipper (voogd is broer Johannes). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 454Scheerstraat 3Hendrik DamenHarlingenzadelmakerhuis en erf (98 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Hendrik Damen... 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk B-010; VT1839; H.D. eigenaar van perceel nr. 454 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 159, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Jacob Everts de Boer... zv Evert Douwes de B., en Janke Jacobs; BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Trijntje Draayeroud 43 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk B-010; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. B-010 H Damen stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-010ScheerstraatHendrik Damen36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zadelmaker
B-010ScheerstraatTrijntie Draayer43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-010ScheerstraatJacob Damen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatRein Damen4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatElisabeth Damen8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatHiltie Damen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatYbeltie Damen5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-010Scheerstraat 3Hiltje Damen, overleden op 29 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 7/9/1832), overleden Scheerstraat B 10. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Aukje van der Vorm... en Trijntje Douwes Faber; BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Grietje Jacobs van der Linde... vdL, en Truike Germens Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Hendrikus de Boer... en Akke Westerbaan; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 454B-010 (Scheerstraat)Hendrik Damenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2787B-013 (Scheerstraat)Willem Hilariuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4552Scheerstraat 3 (B-013)Bote Tigchelaar (te Almenum)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 3 Thomas van der Veerres. machinist N.T.M.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Scheerstraat 3 Evert Strandstraadj. comm. ter secr.
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700
  terug