Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 115 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 115,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zoutsloot 115 2-173 2-200 D-058 D-057
Naastliggers vanZoutsloot 115
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 113


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 224r van mrt 1618 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zoutsloot 115Anthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen een huis in de Noordees, bij de Lombartspijp. Ten O. de koper, ten Z. schuitevoerder Sipke, ten W. de straat, ten N. Reyn Wybes. Gekocht van Gerben? x Impck Sipkes, voor 32? gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 Zoutsloot 115huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaardeCG 07:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:08:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 02:02:00
aanslag grondpachtCG 00:10:08


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 115Zoutsloot NZ bij de Franekerpoortpan- en estrikwerk met de bloks, molen. Ledige plaats, belvederre off somerhuis
 
koperVaandrig Casparus Brinkman burgerGG 1200:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordensteeg bij de baan van Heere Wijbrens langs lopende
verkoperClaes Huiberts Braam c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinkman, burger-vaandrig, koopt een pan- en estrikwerk met belvedere, zomerhuis en woning, met alle inventaris en goederen, nz. Zoutsloot omtrent de Franekerpoort. Ten O.?, ten Z. en W. de straat en diept, ten N. een steeg die bij de lijnbaan van Heere Wybrens langs loopt. Gekocht van Claes Huyberts Braam, voor 3800 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 Zoutsloot 115huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaardeCG 07:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:08:00
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpachtCG 02:02:00
aanslag grondpachtCG 00:10:08
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 Zoutsloot 115huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaardeCG 07:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:03:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 02:02:00
aanslag grondpachtCG 00:08:12


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0035r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 115Zoutsloot NZ bij de Franekerpoortpan- en estrikwerk met bloks, molenhuis als meesterknechtswoning en paardestal
 
koper van 1/2Robbert Rowel, enGG 2531:25:08
Stijntje Clases Wijnsma
koper van 1/2Sybrand Pyters Feitema, en
Nencke Willems Mouter
naastligger ten zuidenstraat en diept
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordensteeg langs de lijnbaan vankoopman
verkoperoud burgervaandrig Casparus Brinkman, gehuwd met
Willemina Carberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell x Stijntie Clasen Winsma voor 1/2, en Sybrant Pieters Feitema x Nanke Willems Mouter voor 1/2, kopen een voortreffelijk estrikwerk met knechtswoning, paardenstal etc. en alle voorraden, nz. Zoutsloot bij de Franekerpoort. Ten O.?, ten Z. de straat en diept, ten W. de straat, ten N. een steeg die langs de lijnbaan van Evert Heeres Oosterbaan loopt. Gekocht van Casparus Brinkman, oud-burgervaandrig x Willemina Carberg, voor 2531 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 Zoutsloot 115huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaardeCG 07:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:03:06
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 02:02:00
aanslag grondpachtCG 00:08:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-173 Zoutsloot 115Pieter Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 115Franekerpoort achter de Bank van Leninghuis
 
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmakerGG 79:21:00
eigenaarwijlen Sipkje Hendriks, weduwe van
wijlen Allard Louws
naastligger ten oostende weduwe van Lammert Sybrens c.s.
naastligger ten zuidenGosling Adams
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMinne Vink
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber, curator van de boedel van
wijlen Sipkje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van der Meulen, mr. zadelmaker koopt huis c.a. agter de bank van leening omtrent de Franekerpoort, laatst bewoond door Sipkje Hendriks wd. Allard Louws en metterdood ontruimd. Ten O. wd. Lammert Sybrens c.s., ten Z. Gosling Adams, ten W. de straat, ten N. Minne Vink. Verkopers is (de redder en curator over de boedel van) Sipkje Hendriks, voor 79 gg. 21 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200 Zoutsloot 115Stads WeeshuisCG 6:00:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Jan Adam Abrahams Roach... geb 1746 ... , ovl 18 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikje Jacobs Postma, wonende te HRL. 1807, ovl wijk D-058; BS ovl 1813; ovl 1817; lijst ingezetenen 3e quartier, links: . -5 1/2:0, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Dirk Jans de Vries... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811wafk, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1831, huw 1833, ovl 1843; gebruiker wijk D-058, zeepziedersknegt; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-058Zoutsloot 115 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Willemke Lolkes, overleden op 9 februari 1825moeder van Jantje Jans Dijkstra (vrouw van Foppe Bakker, tuiniersknecht Zoutsloot D 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 761Zoutsloot 115de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (104 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Bouwe Siebrens de Vries... 21 en 28 aug 1825, sleeper 3e huwt met Sjoukje de Boer op 21 sep 1837 HRL, voerman in 1860, ovl wijk D-058, ged 14 jun 1801, zv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Reinder Jans Jeron... als ''Maartje Jacobs''; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-058; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-058Bij de LombardReinder J Jeron28 jStavorenm, protestant, gehuwd, winkelier
D-058Bij de LombardTietje L Radsma26 jSneekv, protestant, gehuwd
D-058Bij de LombardMartha W Vaartjes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Reinder Jans Jeron, overleden op 18 juli 184028 jr, koopman, geboren Stavoren, overleden Lombardstraat D 58, gehuwd. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Akke Tjeerds Anema, overleden op 11 februari 184224 jr, geboren Midlum 26/8/1817, overleden Nieuwstraat D 58, ongehuwd, dochter van wijlen Tjeerd Anema en Maaike Kunes (tekent: Maaike J. Kundema?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Jacob Willems Bron, overleden op 25 oktober 184227 jr (geboren 4/5/1815), blokmaker, overleden Stillestreek D 58, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 184) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Anna Tolsmageb 27 nov 1807 Wijnaldum, ovl 10 feb 1860 HRL, winkelierse, dv Jacobus T, en Baukje vd Werf; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Baukje Oebles van der Meergeb 1778 Warga, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Jacobus Johannes Tolsma, dv Oeble Ages vdM, en Trijntje Freerks; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Jacobus Dirks Tolsma... Jakkeles en Antje Lammerts; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1852, ovl 1877, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 761D-058 (Zoutsloot)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 761D-057 (Zoutsloot)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 761D-091 (Franekereinde)Johannes Cornelis van Ruth en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 761Zoutsloot 115 (D-057)Stads Weeshuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Zoutsloot 115Sjoerd Bijl


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 115G. (Gerrit) Dijkstra
  terug