Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 73 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 73,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 73 7-012 7-013 C-065 C-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 73 7-013 7-013 C-065 C-059
Naastliggers vanVoorstraat 73
ten oostenVoorstraat 75
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 71


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 73naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 33r van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73Wordt geveild ten verzoeke van Victoer en Daniel Lieuwes als voormombers over de twee nagelaten weeskinderen van Philips Lieuwes x Bauck Lyuues, 1/3 huis en getimmert nz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. Pier Gerloffs, ten W. wd. en kinderen Meyne Ariaens.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 52ar van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73Wordt geveild 1/3 huis nz. Voorstraat bij de Butterbrug, daer Fictoor Lyuues inne woont. Provisioneel koper is Dirck Hendrix, voor 437 GG.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 122r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73Wordt geveild ten verzoeke van Victor en Daniel Lyuewes als voormonden over de twee nagelaten weeskinderen van hun broeder Philip Lyeuwes x Leauck Lyeuwes, 1/3 huis nz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. Pyer Gerleffs, ten W. wd. Meyns Aryaens. Grondpacht over het gehele huis 20 st aan de Stad.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 139r van 1 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73Wordt geveild een huis nz. diept, waar Victor Lyeuwes nu in woont. [Geen naastliggers vermeld]. Geen grondpacht vermeld. Onlangs provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 401 GG.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 367r van 16 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73Wordt geveild ten verzoeke van (Pieter van Acht en Juw Douwes als mombaers en curatoren over) Gees? Jans IJsenbeeks onvermogende kinderen en Victoor Lyeuwes zoon voor hem en voorts als vader ende administrator over zijn kinderen daer hij bij de voors. Gees zijn overledene huysvrouwe heeft geprocreert daar voor en neffens deze de rato caverende, wil verkopen 2/3 huis nz. Voorstraat omtrent de Butterbrug daer voors. Victoor nu selffs inne woont. Ten O. Pyer Gerliffs, ten W. Meyns Ariaens erven. Grondpacht aan die laatstgenoemde erfgenamen 20 st.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 480r van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73Jacob Jans [Stockmans], koekebakker x Lijsbeth Gerryts kopen een huis nz. Voorstraat bij de butterbrug. Ten O. Pier Gerloffs, ten W. bakker Claes Ariaens en een steeg. Grondpacht 20 st aan Claes Ariaens, 10 st aan de verkoper. Gekocht van Victoor Lieuwes, voor 1500 gg.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 631r van 23 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73(achter) Claes Dircx Funke x Sydske Yemes kopen een oud huis of vier kamers staande in de steeg bij de Butterbrug. Ten O. en N. de steeg, ten Z. de proclamanten, ten W. wd. Ittke Wouters en Syoucke Douwes. Grondpacht 2 gg. Gekocht van Marten Douwes x Trijn Hayes voor 180 gg.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 636r van 11 jul 1602 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73(achter) Tiets Jans wv Jorgen Sytses, nu te Leeuwarden, kopen 2/3 van 1/2 camer waarvan de andere 1/3 toebehoort aan Thoon Luytgiens nagelaten weeskind, achter het huis van schedemaker [mesmaker] Hendrick. Ten O. Pier Gerloffs, ten Z. koekebakker Jacob Jans [Stockmans], ten W. schoenmaker Hendrick. Geen grondpacht. Gekocht van Aene Ariaens x Impcken Willems voor 66 gg.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 320r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 73Wordt finaal geveild twee huizen door Jacob Jans Stockmans metterdood ontruimd, waarvan (b) een huis nz. Voorstraat, nu bewoond door koekenbakker Abraham Stockmans. Ten O. Jan Sents, ten W. erven Claes Arjens.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Reyn Tjallings c.soc.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0258r van 28 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Jelmer Ruyrds


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0281r van 17 mrt 1689 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat daar waar de Spiegel uithangthuis
 
koper Jetse Jelles Stijl, en
Tjerck Feddrix, als vader en voorstander over zijn dochter
verpachter grondCG 1:00:00
Bauckjen Tjerx
bewonerLolkeboendermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles Stijl, en Tjerck Feddrixs als vader van zijn dochter Bauckjen Tjerx kopen (b) 20 st. grondpacht uit het huis waar de spiegel uithangt en waar boendermaker Lolke in woont, op de Voorstraat. Gekocht van (mr. schoenmaker Ulbe Cornelis, curator over Willem en Hans Douwes, en mede-vroedschap Cornelius Wijngaerden en Steven Cuyck als gecommitteerde diakenen van de Gereformeerde Gemeente, en Minse Cornelis en hopman Minne Jansen Marnstra als gecommitteerde stads-weesvoogden, als alimentores van Aeffke en Douwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van) Sioerd Elses x Jeltie Douwes, voor (a+b+c) 55 cg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0113v van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetse Jelles c.s.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarPieter Martens
gebruiker
opmerkingpro deo begeert
 
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarTierk Feddricks
eigenaarFoekjen Stijl
gebruikerSipke Auckes
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo begeert
 
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarTierk Feddrix cum soc.
gebruikerSipke Auckes
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:12:00
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenzeker steegje
naastligger ten oostenTjerk Fredrix c.s.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
gebruikerJan Engelsman
opmerkingpro deo begeert
 
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarTjerk Feddriks erven cum soc.
gebruikerPals Gongrijp
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:10:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0285v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ, bij Katterugspijphuis genaamd: De Spiegel
 
koperSymen Fockes mr. koperslagerGG 195:14:00
naastligger ten oostenvroedsman Doede Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk IJsbrands koopman
naastligger ten westensteeg met in en uitgang
naastligger ten noordenFokke Abbes
verkoper van 1/2Baukjen TjerksLeeuwarden
Willem Pietersmouter en koopmanLeeuwarden
Eelke Dirks, weduwnaar van, vader vankoopman
erflater van 1/4Stijntje Everts Oosterbaen
verkoper van 1/8Aukjen Everts Oosterbaen, kind van, gehuwd met
Cornelis Jentjeskoopman
verkoper van 1/8Geertje Everts Oosterbaen, kind van, weduwe vanFraneker
Feddrik TjerxFraneker
verkoper van 1/8Geertje Jelles Stijl, weduwe van
wijlen Dirk Harmens
verkoper van 1/32Geertej Edges
Jacob Wiersmamr. bakker
verkoper van 1/32Doetje Edges
verkoper van 1/32Trijntje Edges
verkoper van 1/32Marijke Edges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fokkes, mr. koperslager koopt huis bij de Katrugspijp 'de Spiegel', met vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. Doede Vosma en Dirk IJsbrands, ten W. de steeg, ten Z. het diept, ten N. Focke Abbes. Gekocht van Baukje Tjerks x Willem Pieters Mouter te Leeuwarden voor 1/2 en veel anderen, samen ook voor 1/2, voor 795 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
gebruikerMayke Johannes
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-012 Voorstraat 73Gerrit Geerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00
7-013 Voorstraat 73Symon Fokkes Bakker, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 30:00:00


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0240v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJanke Heeres c.f.
naastligger ten westenSymen Fockes Bakker


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0209v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Heeres c.f.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0252r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0092v van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. Koelmans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0046r van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Katterugspijphuis en tuintje
 
koperGerardus Rinkes, gehuwd metkoopmanCG 2600:00:00
Grietje Timmerman
naastligger ten oostenA. Tadema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenS. IJsbrandi c.s.
naastligger ten noordenS. IJsbrandi c.s.
verkoperPerkje B. Zeefsma, weduwe van
wijlen Bernardus Koelmanskoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0286r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerardus Rinkes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-011 Voorstraat 73Tamme de Witt
7-011 1/2Voorstraat 73Gerardus Rinkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-013 Voorstraat 73Gerardus RinkesCG 5:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Fetze Pieters van der Stel... van wijk C-079, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; VT1839; F. v. d. S. eigenaar van perceel nr. 681 te HRL, boendermaker, woonplaats HRL, legger nr. 647, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Gerardus Rinkes... in handen van pres. J. van Slooten, op wo. 16 jun 1784. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-065, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: 7-4. :0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-065Voorstraat 73G Rinkes G Rinkes koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 632Voorstraat 73Gerhardus RinkesHarlingenwinkelierhuis en erf (230 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-065Voorstraat 73Gerhardus Rinkes, overleden op 22 januari 1832koopman Voorstraat C 65, wednr. NN, vader van Petrus, meestersknecht Sneek, Hendrik, koopman, Johanna, Mieke, Agnietje en Jacobus Gerhardus Rinkes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-065Voorstraat 73Sijke Heins de Groot, overleden op 23 december 1835vrouw van Fetse Pieters van der Stel, boendermaker Voorstraat C 79 (testamentair erfgenaam), moeder van Trijntje (vrouw van Jan Eelkes van der Post, kleermaker Voorstraat C 65) en wijlen Hieke Fetses van der Stel (vrouw van Barend Andeles Dreyer, bij de Hoogstraat , moeder van minderjarige Baukje, Sijke en Yeke Barends Dreyer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Jan Eelkes van der Post... HRL 1851 wijk C-069, wijk G-168; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleer- en boendermaker, wijk C-065; VT1839; geb 14 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL, zv Eelke Jans van der Post en Grietje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Trijntje van der Stel... bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-065VoorstraatJan van der Post45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
C-065VoorstraatTrijntje van der Stel39 jBolswardv, protestant, gehuwd, boendermaker
C-065VoorstraatFetze van der Stel66 jSneekm, protestant, weduwnaar
C-065VoorstraatIke Dreyer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-065VoorstraatBaukje Dreyer17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-065VoorstraatSijke Dreyer16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Grietje de Vries... ovl wijk C-060, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Fransen; BS huw 1821, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-060; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Johan Coenraad Oswald... 1812, zv Hendrik O, en Pietje Franses Tjallingii; BS huw 1812, huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; geb 17 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Oswald en Pietje ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 van 6 jun 1851
adressoortbedraggebruik
C-065Voorstraat 73koopaktefl. 3000huis aan de noordkant van de Voorstraat, C-065
 
verkoperJan Eelkes van der Post (gehuwd met trijntje fetzes van der stel)
koperJacobus Berndes


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632C-065 (Voorstraat)Jacobus Berndeswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632C-059 (Voorstraat)Jacobus Berndeswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632Voorstraat 73 (C-059)Alida van der Meer (wed. J.F. Berndes)


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 73, HarlingenVoorstraat 73K. Hondemadames-, heeren- en kinderschoeisel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 73 Klaas Hondemaschoenmaker
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1400
Voorstraat 73wed A. van der Meer geb. H.C. v/d Oeverzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 73, HarlingenVoorstraat 73K. Hondemaschoenenmagazijn


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 73A.Dijkstramandenmaker
Voorstraat 73aJ.Edensmachinist


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 73H. (Hendrik) Spoelstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 73rijksmonument 20698


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7275Voorstraat 73
  terug