Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 21 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Jacobstraat 21,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Sint Jacobstraat 21 7-010 7-010 C-117 C-109
1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 21Claas Burgerssteeg, bij de Butterbrughuis
 
koperAnne Pieters c.u.GG 440:03:00
naastligger ten oostende weduwe van Wobbe Tjeerdts
naastligger ten zuidenClaas Willems
naastligger ten westenJelmer Ruierts
naastligger ten noordende weduwe van Isbrandt Wyntjes
verkoperTrijntje van Dam
verkoperGrietje van Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Pieters koopt een huis omtrent de Butterbrugh in Claas [Willems] Burgers steeg. Ten O. wd. Wobbe Tjeerdts, ten Z. Claas Willems [Burger], ten W. Jelmer Ruurds, ten N. wd. Isbrant Wijnties. Claas Willems [Burger] mag aan de zz. van zijn huis zo hoog of laag bouwen als hij wil etc. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje- en Grietje van Dam, voor 440 GG 3 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-010 Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerJacob Scheltes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-010 Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerHarmen Cornelis
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-010 Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarwed. Jan Foppes
eigenaarnu Dirk IJbrands
gebruikerJacob Scheltes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0262v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 21Sint Jacobstraat OZ of Katterughuis
 
koperDirk IJsbrands, gehuwd metGG 343:14:00
Trijntie Sipkes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kopers Dirk IJsbrands c.u.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenSipke Hennes c.u.mr. bakker
verkoperontvanger van de voogden v d huiszittende armen Jan Wybrens Wijngaerdmr. kleermaker
verkoperSjoerd Wybrensmr. zeilmaker
verkoperSybren Wybrensfabrikeur
verkoperSiouke Wybrens
verkoperImke Wybrens
verkoperAntje Wybrens
verkoperAke Wybrens
verkoperFroukjen Wybrens Wijngaerd, gehuwd met
Keimpe Hoytesmr. bakker
erflaterwijlen hun moey Hyelkjen Sjoerds


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-010 Sint Jacobstraat 21huis
eigenaarDirk IJsbrand
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-010 Sint Jacobstraat 21Geert Gerrits, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00
7-010 Sint Jacobstraat 21wed. Dirk IJsbrands, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 20:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-010 Sint Jacobstraat 21Claas de Boer ervenCG 2:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Jurjen Ypes Tuinstra... HRL 1801, 1803, 1804, 1806, 1808, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1832, huw 1840, ovl 1842; gebruiker van wijk C-117, tuinier; eigenaar is Klaas de Boer erven, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Klaas de Boerovl voor 1815; erven K. dB. eigenaar van wijk C-117; gebruiker Jurjen J. Tuinstra, tuinier, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 63; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-117Sint Jacobstraat 21Klaas de Boer ervenJurjen J Tuinstra tuinier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 633Sint Jacobstraat 21erven Klaas de BoerHarlingenhuis (45 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-117Sint Jacobstraat 21Johannes Jans Feersma, overleden op 15 november 1836varensgezel, overleden in Spaanse Zee, zoon van wijlen Jan Feersma, in leven scheepsmakelaar Grote Bredeplaats C 117 (zoon van Angenietje van Bachum) en wijlen Eelkje Dirks Heslinga, broer van Angenietje (vrouw van Jan Jacob Doyer, koopman Zwolle), Trijntje, winkelierster, Klaaske en minderjarige Dirk, Jeltje en Foekje Jans Feersma (voogd is Isaac Ouwenbroek, effectencommissionair). Saldo fl. 769,24. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Aukje Tjepkes Blok... van genoegzaam bewijs, 8 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-117; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Cornelis Bouwes Zoete... Lolke S. Zwaal, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. trekveerschipper, wijk C-117; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-117 Cornelis B Zoete stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-117KatrugCornelis B Zoete52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, trekveerschipper
C-117KatrugAukje Tj. Blok58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-117KatrugBouwe C Zoete24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-117KatrugTjepke C Zoete21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-117KatrugDieuwke C Zoete25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-117Sint Jacobstraat 21Aukje Tjepkes Blok, overleden op 6 oktober 184261 jr (geboren 21/6/1781), overleden St. Jacobstraat C 117, gehuwd, moeder van Dieuwke (vrouw van Jacob S. Sloterdijk, scheepstimmermansknecht), Bouwe, verver Wijnaldum en Tjepke Cornelus Zoete, timmermansknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Auke Oepkes Loper... zv Oepke Auctijnes L, en Claaske Aukes; BS huw 1833, ovl 1850, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-117Sint Jacobstraat 21Grietje Atses... dv Atse Douwes en Antje Scheltes; BS huw 1819, huw 1833, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2458C-064 (Voorstraat)Johannes H. Wittewoonhuis
Sectie A nr. 2458C-117 (Sint Jacobstraat)Johannes H. Wittewoonhuis
  terug