Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 50 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Schritsen 50,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 50 4-048 4-001 F-060 F-057
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 50 4-048 4-001 F-061 F-057


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Schritsen 50, Harlingen
Naastliggers vanSchritsen 50
ten oostenSchritsen 52
ten zuidende Schritsen
ten westende Raamstraat
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 50Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten oosten


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 420r van 25 mei 1600 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Schritsen 50Steven Gunter x Jantien Pieters


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 461r van 9 jul 1614 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Schritsen 50Jan Dirks, metselaar, koopt een huis met ledige plaets en pothuis, zz. Schritsen, waar 'de Groene Pot' uithangt. Ten O. Reyner Frans [Templar?], ten W. houtzager Sibrant Lamberts. Gekocht van Claes Claesen x Antie Douwes.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 62v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Schritsen 50Jelle Annes c.u. voor 1/2, en Aeltie Meinerts wv Roeleff Lubberts, met haar zoon Simen Symens Grettinga voor 1/2, kopen een huis, winkel, oven, plaets, tuin, houtstek en paardenstal en alle verdere annexen, zz. Schritsen. Ten O. gortmaker Yede Riencx, ten Z. mede de plaets van verkoper, ten W. en N. de straten. Grondpacht 3 CG 5 st 8 pn aan de Stad, daarentegen genietende 2 CG 6 st uit het huis ten oosten. Gekocht van Maycke van der Laen wv Symen Tuenis van der Piet en nu gehuwd met secretaris op Ameland Suffrido Johannes, voor 2624 GG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 20v van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Schritsen 50Tiebbe Jansen x Bauck Lieuwes voor 1/2, en Dirck Claessen x Jetske Gerbens voor 1/2, kopen een huis c.a., bestaande uit meerdere gebouwen, zz. Schritsen, met recht op de grondpacht uit het huis van Yede Riencx. Gekocht van Trijntie Pieters wv Jelle Annes en Mintie Ipes wv Symen Symens Grettinga, elk voor de helft, voor 890 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 21r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Schritsen 50aDirck Fransen [Visscher], brouwer x Anna Grijp koopt een nieuw huis oz. Raamstraat, lang buitenwerks 40,5 voet en breed 22,25 voet, met de 1/2 van de schuur, breed 11 voet, strekkende voor van de straat tot achter, aan de Perksteeg etc. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje Pieters wd. Jelle Annes, en Mintie Ypes wd. Symen Symens Grettinga, voor 702 GG 7 st.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZhuis
 
koperPieter Yghes c.u.schipper (groot-)GG 1200:14:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenhet huis van mr. Jurjen Groenwolt kapitein
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende gleibakkerij van Jan Aartz
verkoperoud vroedsman Dirk Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ypkes, grootschipper, koopt een huis oz. Raamstraat, strekkende achterwaarts tot de doorgaande steeg. Ten Z. capitein Jurjen Groenwolt, ten N. de gleibakkerij van Jan Aerts. Gekocht van de curatoren over de boedel van de oud-gemeensman Dirk Fransen Visscher.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168v van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ bij het Leertouwersbrugjegleibakkerij
 
koper van 1/2Pytter Pytters Grauda koopmanGG 2200:11:00
koper van 1/2Jan Folckerts Grauda* koopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenPytter Yges
naastligger ten zuidenhet huis aan het houthuis staande
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperJan Aerts, gehuwd met
verkopersJeltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda en Jan Folckerts, kooplieden, kopen een gleibakkerij zz. Schritsen bij het Leertouwersbrugje. Ten O. mr. Jurrien Harmens en Pytter Yges, ten Z. de huizinge aan `t houthuis staande, ten W. de Raamstraat, ten N. de straat en diept. Met overname van alle vaste en losse goederen van de gleibakkerij tegen taxatie. Gekocht van Jan Aerts x Jeltie Jacobs voor 2200 gg 11 st.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ bij het Leertouwersbrugje1/2 gleibakkerij
 
koperPytter Pyttersen Grauda burgerkoopmanCG 1200:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenJurjen Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Folckerts Grauda, broer van koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda ruilt de 1/2 gleibakkerij van zijn broer Jan Folckerts Grauda (?) tegen een stukje greidland aan de Bloedige Blynse, gerekend tegen 1200 cg. van 20 stuivers.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0054v van 9 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ [staat: bij het Leertouwersbrugje]grondpacht
 
koperJurjen Harmens CG 40:00:00
de gleibakkerij van Pytter Pytters Grauda
verkoperJeltie Jacobs, weduwe vanStavoren
wijlen Jan Aertsgleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Harmens koopt 2 cg 6 st grondpacht, als op de copers huysinge bijt Leertouwersbruchie aen de gleybackerije van d?coopman Pytter Pytters Grauda is leggende. Gekocht van Jeltie Jacobs tegenwoordig te Stavoren wv gleibakker Jan Aerts, voor 40 cg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0394v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat tot achter aan de Perksteeghuis
 
koperPytter Pytters Grauda, gehuwd metgaleibakkerCG 850:00:00
Jetske Sybouts
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:00
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenhet huis van Groenewolt
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPytter Pytters Grauda burger c.u.galeibakker
Hidde Yges, als schriftelijk lasthebber vanoud schipper (groot-)
verkoperFedde Pytters, en eveneens vanschipper (groot-)Kopenhagen
verkoperJan Pyttersschipper (galjoot-)Kopenhagen
verkoperSytske Pytters, gehuwd met
Wyger Albertsmr. bakker
verkoperPytter Pyttersschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda, galeibacker x Jetske Sybouts, koopt huis in de Raamstraat, strekkende voor van die straat tot achter aan de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten W. de Raamstraat, ten Z. Groenewolt, ten N. de koper. Gekocht van Hidde Yges, grootschipper, als lasthebber van Fedde- en Jan Pytters, respect. grootschipper en galjootschipper te Toppenhuizen en Sydske Pyters x Wyger Alberts, mr. bakker en Pytter Pytters, wijdschipper, beiden te Harlingen.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraatgleibakkerij
 
koperJohannes Cramer koopmanCG 1250:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]
naastligger ten zuidende verkoper Wybe Grauda koopman
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperWybe Graudakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Cramer, koopman, koopt een gleibakkerij zz. Schritsen, op de hoek van de Raamstraat. Ten O. mr. Jurrien Harmens en het Papensteegje, ten Z. de verkoper, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht inclusief inventaris en gereedschappen, van koopman Wybe Grauda voor 1250 CG.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0247r van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ strekkende van daar tot aan de Perksteeghuis
 
koperSybren Harmens c.u.schipper (wijd-)CG 700:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet huis van Schelte Pieters
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJohannes Cramer gleibakker
meerderjarig vrijgezel Wybe Grauda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Harmens, wijdschipper c.u. kopen een huis oz. Raamstraat, strekkende tot de Perksteeg, waarin het in- en uitgang heeft. Ten Z. Schelte Pieters, ten N. de gleibakkerij van Johannes Cramer. Grondpacht 4 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van Wybe Grauda, meerderjarig vrijgezel, voor 700 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-048 Schritsen 50gleibackerie
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer c.u.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Alberts


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021r van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZgleibakkerij
 
koperEnne Hiddes de Vries c.u.GG 1080:00:00
koperLykje Johannes c.u.Franeker
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteeg]
naastligger ten zuidenSybren Harmens
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noorden
verkoperJohannes Cramerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Hiddes de Vries en Lykle Johannes uit Franeker kopen een gleibakkerij aan de zz. Schritsen. Ten O. mr. Jurrien Harmens en de zgn. Papesteeg, ten Z. Sybren Harmens, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Gekocht van Johannes Cramer.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-048 Schritsen 50gleibackerie
eigenaarJane Hiddes c.u.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan6-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0069v van 19 feb 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZhuis
 
koperPyttie Jans van Sloten, weduwe vanCG 400:00:00
wijlen IJsbrant Pieters
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
huurderGelske Pieters
naastligger ten oostenJane Jansen
naastligger ten zuidende hof van Syvarda koopman
naastligger ten westenJancke Ruirds
naastligger ten westenFedde Alefs
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJancke Ruirds, gehuwd met
Fedde Alefs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Siverda koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Schritsen. Ten O. Jane Jans [van Slooten], ten Z. de hof van de verkoper, ten W. de verkoper, ten N. die straat. Gekocht van Janke Ruurds x Fedde Aleffs, voor 400 cg.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraathuis en gleibakkerij
 
kopermonsieur Petrus Gelinde, gehuwd metCG 875:00:00
Pytie Jans Harmana
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
toehaakvijf zilveren ducaten
huurCG 10:00:00
naastligger ten oostende erven van mr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: zgn. Papesteeg]
naastligger ten zuidenkinderen van Sybren Harmens Koese
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperEnne Hiddes de Vries c.u. en c.s.mr. gleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Gelinde x Pietje Jans Karmann koopt huis en gleibakkerij zz. Schritsen, hoek Raamstraat. Ten O. erven mr. Jurjen Harmens en de zogenaamde Papesteeg, ten Z. erven Sybren Harmens, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Gekocht van mr. gleibakker Enne Hiddes de Vries, voor? en 5 zilveren ducaten.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-048 Schritsen 50gleibackerij
eigenaarPetrus Gelinde
gebruikerPetrus Gelinde
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0128v van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Papensteeg OZtuin vanouds perk
 
koperoud burgemeester Joost Gongrijp CG 150:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostende hof gebruikt door de Roomse priester
naastligger ten zuidende hof gebruikt door de Roomse priester
naastligger ten westenPapensteeg
naastligger ten noordenPapensteeg
verkoperFolkert HuidekoperAmsterdam
verkoperJanke HuidekoperAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, oud-burgemeester, koopt een tuintje c.a. in de Papensteeg, vanouds een schoenmakersperk. Ten O. en Z. de tuin van de Roomsche priester, ten W. en N. die steeg. Vrij op- en afslag in die steeg. Gekocht van Folkert- en Janke Huidekoper te A`dam, voor 150 cg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Papensteeg OZtuin vanouds perk
 
gelastigde vanGerardus Sybrens Suringar, gelastigde vankoopmanGG 33:14:00
koperWatse van Kamminga jonkeroverste van den Regiment InfanterieWirdum
naastligger ten oostenCarl Visscherssteeg
naastligger ten noordenSymon Klamsma koopman
naastligger ten westenWatse van Kamminga jonkeroverste van een regiment InfanterieWirdum
naastligger ten noordenWybrigje
gecommitteerde uit de hypothecaire crediteuren vanLieuwe Sioerds de Bruinkoopman
verkoperJancke Broers Brouwer
eerdere samenvatting door Yde Elsingajhr. Watse van Camminga, overste van een regiment infanterie te Wirdum, koopt (via zijn gelastigde Gerard Sybren Suringar) een huis in de Carl Vissersteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Symon Lambsma, ten W. de koper, ten N. Wybrigje...? Gekocht van (Lieuwe Sjoerds de Bruin namens hypotheek-crediteuren van) brouwer Jan Broers voor 33 gg.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGelinde [staat: Glinda] koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-048 Schritsen 50huis
eigenaarGerryt Willems
gebruikerHarmen Jurjens c.s.
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0012va van 4 mrt 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ3/4 huis
 
koper provisioneelPoulus Dirks mr. timmermanGG 750:21:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
huurderGrytie Wassenaer CG 60:00:00
huurderTjiskien Wassenaer
naastligger ten oostenPerksteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Gosse Jansen
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
verkoper van 3/8Dirk Pieters, curator
verkoper van 3/8Auke Clasen, curatoren over
de minderjarige kinderen van wijlen Sybren Harmens, gehuwd metschipper (groot-)
wijlen Acke Pieters


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0120r van 22 apr 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ1/4 huis
 
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. huistimmermanGG 187:19:00
Trijntje Jans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
huurderGrietje Wassenaar CG 60:00:00
Tjieskjen Wassenaar
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Gosse Jansen
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
verkoperAcke Sybrens, gehuwd met
Willem Jan Bissuin


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-048 Schritsen 50Johannes Jacobs, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122r van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeltje Aukes n.u.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0260v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeltje Travaillie n.u.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenElske Janes van Slooten


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0301v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0135v van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 61r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Schritsen 50aHotze R. Binksma x Janke Rasschen kopen een huis en plateelbakkerij en een in 1780 door de verkoper aangekocht achterhuis, zz. Schritsen/hoek Raamstraat. Ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. De voorraad steenschotels, gereedschappen en inventaris moet op taxatie worden bijgekocht. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van koopman en plateelbakker Jarig Gelinde voor 10.000 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraathuis en plateelbakkerij
 
kopervroedsman Hotze R. Binksma, gehuwd metCG 10000:00:00
Janke Rasschen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJarig Gelindekoopman en plateelbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze R. Binksma x Janke Rasschen kopen een huis en plateelbakkerij en een in 1780 door de verkoper aangekocht achterhuis, zz. Schritsen/hoek Raamstraat. Ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. De voorraad steenschotels, gereedschappen en inventaris moet op taxatie worden bijgekocht. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van koopman en plateelbakker Jarig Gelinde voor 10.000 cg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-048 Schritsen 50huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerAdam Rutgers (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerGerryt Reinders (voor 18 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 38:04:00
aanslag huurwaardeCG 06:09:12
af: sint jacobi schatti2 10 0


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0213r van 21 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat lopende tot de Perksteeg huis
 
koper door niaaroud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd metGG 310:21:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
geniaarde koperWytze Heins, gehuwd met
Frouwkje Palses
huurder voorsergeant de Ruiter CG 0:14:00
huurder bovenTjeerd Annes Bootsma CG 0:06:00
huurder achterWytze Heins c.u.CG 25:00:00
naastligger ten oostenPerksteeg
naastligger ten zuidenRuurd Ackringa
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Binksma
verkoperTrijntje Lansenberg, erfgenaam, huisvrouw van
A. Oenstrastadsbode Bolsward
verkoperPaulus Lansenberg, erfgenamen vanmr. bakker Farmsum
Jan Paulus Lansenbergkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze Romkes Binksma, oud-burgemeester koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis c.a. oz. Raamstraat, strekkende ten O. tot de Perksteeg, waarin een vrij in- en uitgang. Het voorste gedeelte en de bovenkamer zijn verhuurd. Ten O. de Perksteeg, ten Z. Ruurd Ackringa, ten W. de straat, ten N. de koper zelf. Gekocht van Trijntje- x A. Oenstra, stadsbode te Bolsward en mr. bakker te Farmsum Paulus Lansenberg, als mede-erven van hun vader wl. Jan Paulus Lansenberg te Harlingen.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-048 Schritsen 50huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerGorryt Haayes (voor 24 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerwd. Harmen Harmens (voor 15 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 39:12:00
aanslag huurwaardeCG 06:14:14
af: sint jacobi schatti2 10 0
grondpachtCG 01:10:00
aanslag grondpachtCG 00:07:08
grondpacht aan de stad Harlingen


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZhuis en bleekveld
 
koperFrans Tjallingii koopmanCG 3059:15:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:08
huurder bovende weduwe van Andries Douwes
huurder achterkeukenLieuwe Aukes
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenwijlen Hotze Romkes Binksma
verkoper van 1/3Albartus Binksma, erfgenaamkoopman
Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma, erfgenaam, gehuwd metAmsterdam
C. de Meulenmeester
Hendrik Wybes Blok, curator vanmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma, erfgenamen van
oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
Janke Rasschen


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Raamstraatplateel- of gleibakkerij etc.
 
koperFrans Tjallingii koopmanCG 3059:15:00
naastligger ten oostenFolkert Ates
naastligger ten zuidenwijlen Hotze Romkes Binksma
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/3Albartus Binksma, erfgenaamkoopman
Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma, erfgenaam, gehuwd metAmsterdam
C. de Meulenmeester
Hendrik Wybes Blok, curator vanmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma, erfgenamen van
oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
Janke Rasschen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Tjallingii koopt een plateel- of gleybakkerij en een mooi huis met bleekveld in de Raamstraat. Gekocht van Albertus Binksma als mede-erfgenaam van zijn ouders Hotze Romkes Binksma x Janke Rasschen, voor 3059 cg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Tjallingii


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0022v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ wijk F-062huis
 
koper door niaarAurelia Gratama, weduwe vanCG 700:00:00
wijlen P. Tetrode
geniaarde koperHendrik Danekastelein in de Hopzak
huurderJ. de Reus c.s.
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Tetrode
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenFrans Tjallingii koopman
verkoperFrans Tjallingiikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama wv Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Dane, kastelein in 'de Hopzak', een huis wijk F-062 (later kadnr. 1513), oz. Raamstraat. Het huis had een buitentrap ten N. en de plateelbakkerij was naastgelegen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. wd. Pieter Tetrode (koper), ten W. de Raamstraat, ten N. Frans Tjallingii. Gekocht van Frans Tjalingii, voor 700 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-001 Schritsen 50F TjallingiiCG 4:00:00gleibakkerij


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 84 van 14 mrt 1812
adressoortbedraggebruik
F-060Schritsen 50koopaktefl. 1000huis op de Schritsen nr. 60
 
verkoperCatharina Feytama (wv Frans Tjallingii)
koperPieter Jans Pietersen


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Sjoukje Ruurdsgeb 1760 HRL, ovl 5 nov 1813 HRL, huwt met Tjerk van Tienen, ovl wijk F-060; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Pieter Pieterseneigenaar en gebruiker van wijk F-060, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-061, stalling, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-060Schritsen 50Pieter Pietersen Pieter Pietersen schipper
F-061Schritsen 50 stalling


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49008 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 92 van 29 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
F-060Schritsen 50koopaktefl. 525huis op de Schritsen F-060
 
verkoperPieter Johan Pietersen
koperJohannes Yemes Alkama
koperGerbrig Simons


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1515Schritsen 50Johannes Iemes AlkemaHarlingenmelktapperhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Berber Flamingoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-060; VT1839; zie ook: Klaas Jans Flameling


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-060 IJ Alkama stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-060SchritzenYeme Alkema26 jWonsderwerdenm, protestant, gehuwd, melktapper
F-060SchritzenBerber Flaming28 jBolswardv, protestant, gehuwd
F-060SchritzenJeltie Alkema3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenGerbrigje Alkema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenYetje Alkema10 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenAaltie van der Tol22 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Yme Johannes Alkema, overleden op 31 juli 184027 jr, melktapper, geboren Wons, overleden Schritsen F 60, man van Berber Klazes Flameling, vader van minderjarige Jeltje, Gerbrigje en Ietje Ymes Alkema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Ytje Ymes Alkema, overleden op 16 mei 18445 jr (geboren 28/1/1838), overleden Schritzen F 60, dochter van wijlen Yme Alkema en Berber Flameling (thans vrouw van Jacob Wouters, tapper), zuster van minderjarige Sybrigje en Jeltje Ymes Alkema, halfzuster van minderjarige Roelof en Grietje Jacobs Wouters (uit 2e huwelijk moeder). Saldo fl. 266,46. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Gerben Dijkstra, overleden op 22 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 69 jr, geboren Bolsward 24/7/1777, overleden Schritzen F 60, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Ybele Jacobs Wouters, overleden op 11 januari 18487 jr, geboren Kimswerd 26/5/1840, overleden Schritzen F 60, zoon van Jacob Wouters, varensgezel (thans man van Berber Flameling) en wijlen Douwtje Jans Kuipers, halfbroer van minderjarige Roelof, Grietje, Yettje en Klaas Jacobs Wouters (uit 2e huwelijk vader), broer van minderjarige Gerbrigje Jacobs Wouters (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Klaas Jacobs Wouters, overleden op 13 september 18484 mnd (geboren 17/5/1848), overleden Schritzen F 60, zoon van Jacob Wouters, koemelker en Berber Flameling (wed. Yme Alkema), broer van minderjarige Roelof, Grietje en Ytje Jacobs Wouters, halfbroer van minderjarige Jeltje en Gerbrigje Ymes Alkema (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Maaike Atsma... Huizum, huwt met Minze Ringers, N.H., A 21 mei 1861 Arum, bev.reg. HRL 1851 wijk A-156, wijk E-241, wijk F-060, 187, 347, supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Minze Johannes Ringers... onderwijzer in 1851, zv Johannes R, en Trijntje Ouda; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-061Schritsen 50Trijntje Boutsmageb 1 sep 1808 Sexbierum, huwt met Willem Jager, (gk), N.H., wrsh A tussen 1860-1880 Nieuwediep naar haar man; bev.reg. HRL 1851 wijk F-061, 208, 272, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1515F-060 (Raamstraat)Pieter de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1515F-061 (Raamstraat)Pieter de Vriesplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3077F-057 (Schritsen)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3077Schritsen 50 (F-057)Gerrit Sipkes Spoelstra


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 50G.S. Spoelstrajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman1 januari 1906 de zaak opgeheven


1915 - schoolgeldadresnaam
Schritsen 50Piet Bisschop


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 50 Petrus Bisschoptimmerman
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 50R.Bisschoptimmerman


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 50, HarlingenSchritsen 50R.P. Bisschoptimmerman, aannemer, markiezen, jaloezieen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 50R.P. Bisschop317Timmerm. en aann.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 50R.P. Bisschop995Timmerm. en aann.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenR.P. Bisschop995Timm. en aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenR.P. Bisschop995Timm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 50B.S. (Bauke) Zeinstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 50rijksmonument 20666
  terug