Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 23 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 23,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 23 2-154 2-187 1/2 D-022 D-017
Naastliggers vanNoordijs 23
ten zuidenNoordijs 25
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 21


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140r van 2 feb 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZ achter tot aan de Zoutsloot toehuis met loods, plaats en hof met bomen en planten
 
koperHoite Pieters koopmanGG 3400:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:15:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEelco Rinnertz
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSeerp Tjepkes
verkoperde erven van Pieter Clasen Leyenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Pieters koopt een huis met loods, plaats en hof erachter, oz. Noordijs, strekkende achterwaarts tot aan de Zoutsloot. Ten Z. Eelco Rinnerts, ten N. Seerp Tjepkes (Gratama). Gekocht van erven Pieter Clases Leyenaar.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178r van 17 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23William Boothstraat [staat: zud van de Franekerpoort aan de Zoutsloot]gleibakkerij met zouthuis, molenhuis en paardenstal
 
koperCornelis Jansen van der Burg c.u.GG 300:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en diept]
naastligger ten zuidenGroote huisinge en witwasscherie van de verkoper
naastligger ten westenGroote huisinge en witwasscherie van de verkoper
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperde hypothecaire crediteuren van Marike Jans, weduwe van
wijlen Pieter Cornelis, en haar dogter
Henke Pieters, weduwe van
wijlen Gerben Ritskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v. der Burgh koopt een gleibakkerij met zouthuis, molenhuis en paardenstal, c.a., wz. Zoutsloot, bezuiden de Franekerpoort. Ten O. de straat en diept, ten W. en Z. het grote huis en de weitwasserij van de verkopers, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van de Hypoth. Crediteuren van Marike Jans wv Pieter Cornelis, en haar dochter Hinke Pieters wv Gerben Ritskes, voor 400 gg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0217v van 17 jun 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23William Boothstraat WZ [staat: Zoutsloot tegenover de zoutkeet van koopman Suirger]huis en weitwasscherie daaragter
 
koper van 7/12 Cornelis Jansen van der Burgh c.u.CG 466:13:12
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en diept]
naastligger ten zuidenJancke Feddrix
naastligger ten westenburgemr. Weima
naastligger ten noordenburgemr. Menalda, en
Eke Edgers c.m. en c.s.
verkoperEke Edgers c.m. en c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v.d. Burgh koopt 7/12 van een huis met een weitwasserij er achter, wz. Zoutsloot, tegenover de zoutkeet van de koopman Suirger. Ten O. de straat en diept, ten W. burgemeester Weima, ten Z. Jancke Feddrix, ten N. burgemeester Menalda en de koper (ook ten O.?). Burgemeester Weima heeft vrij op- en afslag van granen van de weitwasserij naar en van zijn zolder, en de weitwasserij heeft vrij op- en afslag in de doorgaande steeg ten N. van de muur tussen dit huis en de gleibakkerij van de koper. etc. Gekocht van Eke? Edgers?, voor 466 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-154 Noordijs 23huis
eigenaarcoopman Suringar erven
gebruikercoopman Suringar erven
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. Eelco Suringar
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:12:00
aansl. huurw. voldaan16-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110r van 20 apr 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZ van Noordijs tot Zoutsloothuis en tuin
 
kopervaandrig Bartold Lanting rentmeesterCG 1750:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:06:00
geniaarde koperPyter Tjebbes Dreyer c.u.koopman
huurderN. N. CG 40:00:00
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidendr. Eelko Suringar
naastligger ten zuidende tuin van de weduwe Gratema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenerven van dr. Allardus Scheltinga
verkoperweduwe Tilia Lantinga, gehuwd met
wijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarteld Lanting, rentmeester en burger-vaandrig, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis met hof erachter, op de Oosterwal of Noordijs en strekkende tot de Zoutsloot (William Boothstr)., waar vrij in- en uitgang. Ten O. die Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. dr. Eelko Zuringar en de hof van wd. Gratama, ten N. erven dr. Allardus Scheltinga. Gekocht van Titia Lantingh wv oud-burgemeester Rein Sytzes Kimstra.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. Eelco Zuringar
gebruikerdr. Eelco Zuringar
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:10:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis en tuin erachter
 
koperDirk Huygens winkelierGG 1100:00:00
koperFrans Pyters Huidenkoper winkelier
laatste bewonerJan de Groot
bewoner v a mei 1728weduwe Fockeltje Jans, gehuwd met
wijlen Cornelis Janzengleibakker
varpachter grondde Stad HarlingenCG 0:18:00
naastligger ten oostenweduwe v wijlen Tjepke Zeerps Gratema
naastligger ten zuidenJan Hendriks mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenSymon Sloterdijk convooimeester
naastligger ten zuidenvroedsman van der Form
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordendr. Eelco Zuringar
verkoperJacob ??huismr. brouwer
verkoperWillem Bouwes Westerhoffwinkelier
verkoperwijlen Jan de Grootmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens en Frans Pyters Huidekoper, winkeliers, kopen huis en tuin op het Noordijs. Ten O. wd. Tjepke Seerps Gratama, ten Z. mr. ijzersmid Jan Hendriks, vroedsman v.d. Form en convooymeester Symon Sloterdijk, ten W. de straat en diept, ten N. dr. Eelco Suringar. Gekocht van de voogden van het Stadsweeshuis en van de Huiszittende Armen, als alimentatoren van de kinderen van wl. mr. chirurgijn en havencherger Jan de Groot, ter aflossing van de schulden van de boedel, voor 1100 gg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0015v van 27 mei 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZ [staat: Oosterwal]huis
 
kopervrijgezel Romulus Backer oud secretaris BarradeelGG 2250:07:00
naastligger ten oostenerven Gratema
naastligger ten zuidenDirk Hugens c.s.
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanting rentemeester
verkoperAnna Elisabeth van Lennep, weduwe van
wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringarjurist en advocaat voor het Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomulus Backer, oud-secretaris van Barradeel, koopt een deftig huis op de Oosterwal of het zogen. Noordijs. Ten O. erven Gratama, ten W. de straat, ten Z. Dirk Huigens, ten N. de rentmeester Lanting. Zie de voorwaarden. Gekocht van erven Anna Elisabet van Lennep wv Eelco Ignatius Suringar, dr. jur. en mede-advocaat aan het Hof van Friesland, voor zichzelf en als moeder van haar 2 dochters, voor 2250 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. R. Bakker
gebruikerdr. R. Bakker
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-154 Noordijs 23Harmanus Portier, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 80:00:00


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0002v van 5 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZ tot aan de Zoutsloothuis met een tuin
 
koperGouke Sybrends Hengst, gehuwd metbontrederGG 1745:21:00
Trijntje Broers
naastligger ten oostenZoutsloot en de straat
naastligger ten zuidende heer Portier
naastligger ten zuidenTjepke Gratema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erven van Ruurd Scheltinga
naastligger ten noordende erven van Jarig Jacobs
verkoperde erven van burgemeester Bartel Lanting, gehuwd met
Rinske Romkes Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Sybrens Hingst, bontreder x Trijntje Broers koopt huis met tuin erachter, op het Noordijs en strekkende tot de Zoutsloot, alwaar vrij in- en uitgang. Ten O. de straat en Zoutsloot, ten Z. Portier en Tjepke Gratama, ten W. het Noordijs, ten N. erven Ruurd Scheltinga en erven Jarig Jacobs [van der Ley]. Gekocht van erven burgemeester Bartel Lanting x Rinske Romkes Hornstra [Hoornstra].


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0075v van 19 jun 1757 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZdeftig huis
 
koperTjalling Tallingii Pietersz, gehuwd metapothekerGG 1500:00:00
Grietje Fransen
huurderds. C. van Engelen c.u.predikantCG 120:00:00
naastligger ten oostenTjepke Gratema
naastligger ten zuidenconvooimeester Sloterdijk
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGouke Hingst
verkoperHermanus Portier, gehuwd metkoopman
Frouckjen Claases Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Tjallingii Pieterszn, apotheker x Grietje Fransen koopt deftig huis. Ten O. Tjepke Gratama, ten Z. de convooymeester Sloterdijk, ten W. de straat en diept, ten N. Gouke Hingst. Gekocht van Harmanus Portier x Frouckjen Claeses Braam.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0236r van 23 okt 1763 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis en ijzersmederij
 
koperTjepke Gratama koopmanGG 461:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:01:00
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenS. D. IJsbrands
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erven van Sloterdijk convooimeester
verkoper van 5/6Hayje Janzenijzersmid en pannenboeter
verkoper van 1/6Hinke Janzen, gehuwd met
Haantje Johannis, erfgenamen van hun moederzeeman
Minsje Hayes


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0233r van 18 jan 1767 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZ huis
 
koperGosling Adams, gehuwd metmr. metselaarCG 780:00:00
Baukjes Folkerts
huurderGosling Adams CG 30:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:01:00
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenSipke Dirks IJsbrands
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erven van Sloterdijk convooimeester
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Adams, mr. metselaar x Baukje Folkerts koopt huis oz. Noordijs. Ten O. Simon Stijl, ten W. de straat, ten Z. Sipke Dirks IJsbrands, ten N. erven Sloterdijk. Gekocht van Tjepke Gratama.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0356v van 13 nov 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-187 1/2Noordijs 23H WinnekesCG 3:00:00wagenhuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-022Noordijs 23Harm Wennekes... de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-022Noordijs 23H Wennekes H Wennekes stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 735Noordijs 23Gerhardus TelsemeyerHarlingenkoopmanpakhuis of stal (94 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735D-022 (Noordijs)Jelle J. Horjuspakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735D-017 (Noordijs)Wed. Jelle Horjus en dochterpakhuis


1893 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23N, W A18 W A N 93'baksteeninscriptie (beschadigd)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735Noordijs 23 (D-017)Otte Feenstra


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 23aJ. Sipma93Stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden "Prins van Oranje"


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 23aJ.Bruinsmareiziger


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23R. SipmaCombinatie Harlingentransportbedrijf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23 SipmaRoersma & Sipmavrachtautodienst
  terug