Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Lanen 16 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 16,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 16 6-127 6-123 F-227 F-219


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lanen 16-14-12-6-4-2, Harlingen Lanen 22-20-18-16-14-12, Harlingen




Naastliggers vanLanen 16
ten oostenLanen 18
ten zuidenSchritsen 9
ten westenLanen 14
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 16Kroonsteeg ten oosten


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 16Lanen ZZhuis met plaats en bleekveld
 
koperClaas Sjoerds burgerGG 351:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende woning van Jetze
naastligger ten westende erven van Joris Hiddema
naastligger ten noordenLanen
verkoperBauckjen Bouwes, gehuwd met
Sicke Salomonshavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Sjoerds (Schrik) koopt een huis zz. Lanen, bestaande uit twee voorkamers, keuken, plaats en bleekveld. Ten O. de openbare steeg, ten W. erven Joris Hiddema, ten Z. Jetze [woninge], ten N. de Lanen. Vrije in- en uitgang zuidwaarts naar de Schritsen. Grondpacht 17 st. Gekocht van Baukje Bouwes x havenmeester Sicke Salomons voor 351 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-127 Lanen 16huis
eigenaarDoopsgesinde gemeente
gebruiker


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-127 Lanen 16huis
eigenaarJan Jacobs gemeente


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-127 Lanen 16huis
eigenaarJan Jacobs Gemeente
gebruiker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-127 Lanen 16huis
eigenaarGemeente
gebruikerGemeente


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0210r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 16Lanen ZZdwarshuis
 
koperJan Sickes Bullart, gehuwd metschipper (trekveer-)GG 603:00:00
Gepke Lykles
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJanke Broers
naastligger ten westenClaas Braam
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/4burgemeester Sioerd Clasen Schrik
verkoper van 1/4Wybrigjen Clases Schrik, weduwe van
wijlen Annius Sioerds Adenburgmr. metselaar
verkoper van 1/4Rinske Clases Schrik, weduwe van
wijlen Sibren Sibrenskannegieter
Feddrik Aises Mahui, administrator enkoopman
Claas Reyers Mahui, administratoren over de goederen vankoopman
verkoper van 1/4, samen metJanke Jans Bullart, kind van wijlen haar moeder
verkoperSicke Jans Bullart, kind van wijlen haar moeder
Grietie Clases Schrik, gehuwd met
Jan Sickes Bullart
wijlen Claas Sioerds Schrik, gehuwd met wijlenschipper (beurt-)
Lolkjen Ewerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sickes Builart, trekschipper x Gepke Lykles koopt een dwarshuis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Claas Braam, ten Z. Janke Broers, ten N. straat en diept. Gekocht van burgemeester Sjoerd Clasen Schrik, Wybrigjen Clasen Schrik wv mr. metselaar Annius Sioerds Aardenburg, en Rinske Clasen Schrik wv Sibren Sibrens Kannegieter, elk voor 1/4, en Feddrik Aises- en Claas Reyers Mahui, in qlt. als administratoren over de goederen van Janke- en Sicke Jans Builart, de kinderen van wl. Grietje Clasen Schrik x Jan Sickes Builart, elk voor 1/4, als erven van hun ouders en grootouders Claas Sioerds Schrik, beurtschipper x Lolkjen Everts, voor 603 gg.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0054v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 16Lanen naar de Schritsen, doorgaande steeg van dehuis of woning
 
koperAnderies Doedes matroos op het AdmiraliteitsjachtCG 400:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen
naastligger ten zuidenHendrik Pieters
naastligger ten westenPieter Scheltes
naastligger ten noordenJan Sickes
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Hoites
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Andries Doedes, matr. op het Admiraliteit jacht, koopt een huis met 2 grote beneden- en 2 grote bovenkamers, bewoond door diverse gezinnen, tussen Lanen en Schritsen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Pieter Scheltema, ten Z. Hendrik Pieters, ten N. Jan Sickes (Builart?). Gekocht van Trijntje Hoites, voor 400 cg.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003ra van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 16Lanen ZZhuis en tuintje
 
koper provisioneelClaes Bretton mr. hoedenmakerGG 670:14:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westenClaas Braam
naastligger ten noordenLanen
verkoperGepke Lykles, weduwe vanwinkelierse
wijlen Jan Sikkes Builart, en voogd van hun minderjarige zoon
Salomon Jansen Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGepke Lykles wv Jan Sikkes Builart laat een huis zz. Lanen verkopen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Andries Doedes, ten W. Claes Braam. Er is geboden door Claas Bretton.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Beva bankhouder
naastligger ten westensteeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0072r van 21 jan 1798 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 16Lanen ZZhuis
 
koperPieter Minnes mr. timmermanCG 350:00:00
huurderJohannes A. Vikerman opzichterCG 42:00:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik J. Smitz
naastligger ten westende weduwe van Sipke van Slooten
naastligger ten noordenLanen
verkoperJouke H. Olinjus, gelastigde van
Tjerk Greveling, gehuwd met en voogd vanveenbaasSint Johannesga
Siboutje Buma van Hasenhoek


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 24 van 11 dec 1809
adressoortbedraggebruik
F-227Lanen 16koopaktefl. 500huis F-227
 
verkoperHendricus Westra
koperPieter van der Stok


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-123 Lanen 16Jouke H OlinjusCG 0:00:00


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-227Lanen 16Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1387Lanen 16erven wed. Jacob JacobiHarlingenhuis en erf (128 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1388Lanen 16Jacob Scheltes MolenaarHarlingenpakhuisknegthuis en erf (31 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
F-227Lanen 16Huizinge met annexen zuidzijde der Lanen, bewoners de kinderen van Jacob, Jacobi. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-227Lanen 16Aaltje Willems van der Meer... Spleet; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1834, ovl 1874; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-227Lanen 16Hartman Hoek... huw 1834, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-227Lanen 16Hiske Geerts de Groot... BS huw 1817, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-296; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-227Lanen 16Homme Poort... 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk D-135, wijk F-296; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-227; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-227 H Poort stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-227LaanenHartman B Hoek34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
F-227LaanenAaltie van der Meer36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-227LaanenMaria Stuut12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-227LaanenWillem H Hoek2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenCatharina Hoek4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-227LaanenHomme T Poort49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
F-227LaanenHiske de Groot52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-227LaanenTaeke Poort18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenGeert Poort14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenZwaantje Poort21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1387F-227 (Lanen)Sijbrandus J. Drostwoonhuis
Sectie A nr. 1388F-224 (Lanen)Sicco Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1387F-219 (De Lanen)Sijbrandus Drostwoonhuis
Sectie A nr. 1388F-219 (De Lanen)Sijbrandus Drostpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4736Lanen 16 (F-219)Henricus Stootman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 16 Henricus Stootmankantoorbediende
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 16H.C. (Helena) Kamstra wv Knoop


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 16beeldbepalend pand7 van 10




  terug