Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 47 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 47,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Hofstraat 47 (niet bekend) 4-055 G-299 G-217
 huisnummer lager   Hofstraat 47 (niet bekend) 4-056 G-300 G-217
Naastliggers vanHofstraat 47
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 45


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZtwee dwarskamers aan elkaar
 
koperTiebke Ipes, gehuwd metzakkendragerGG 285:00:00
Lijsbet Jans
verpachter grondde stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenRippert Jacobs Forsenburch
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Jelles c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Ipes, zakkendrager x Lijsbet Jans kopen twee dwarskamers aan elkaar in de Hofstraat. Ten O. het doodgravershuisje, ten Z. de Hofstraat, ten W. Rippert Jacobs Forsenburch. Grondpacht 30 st. Gekocht van Claas Jelles c.u. voor 285 gg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hoffstraat NZhuis bestaande uit twee dwarskamers
 
koperBeytsche Jacobs GG 70:00:00
Reintjen Romkes
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenAede Sapes
naastligger ten noordenKerkhof
bewonerRintje Sjoukesvoerman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
verkopergezamenlijke weesvoogden dezer steede, namens
Foeke Anskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Sapes koopt, na niaar ratione proximitatis tegen Beytsche Jacobs wv Reintjes Romkes de Vos, een woning bestaande uit twee dwarskamers aan elkaar nz. Hofstraat. Ten O. het doodgravershuisje, ten Z. de Hofstraat, ten W. Oeds Sapes, ten N. het kerkhof. Laatst bewoond door voerman Rintje Sjoukes. Grondpacht 30 st. Gekocht van de stads-weesvoogden voor zichzelf en als lasthebber van Foeke Anskes, voor 70 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0209r van 19 mrt 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZ [staat: Groot kerkhof ZZ]huis
 
kopervroedsman Claes Leystra, gehuwd metkoopmanGG 351:14:00
Berber Sjoerds Roorda
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:10:00
naastligger ten oostenstraat lopend naar het kerkhof
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper van 1/10Luiter Elferick, erfgenaamHeek
verkoper van 1/10Casper ter Meer, erfgenaamHeek
verkoper van 1/10Maria Elferick, erfgenaam, gehuwd metEpe
Dirk NootebroekEpe
verkoper van 1/10Casper Hendriks, erfgenaambontwever
verkoper van 1/10Luiter Jans, erfgenamen van
Casper Caspersbontwever
Gerryt Heins Brouwer, curator vanmr. brouwer
verkoper van 1/4Tjietske Jans, erfgenaam en over
verkoper van 1/4Dieuke Jans, erfgenamen van hun moey
Aefke Hendriks, weduwe van
wijlen Casper Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Leystra, coopman en mede-vroedschap x Berber Sjoerds Roorda, kopen schoone huisinge aan de zz. van `t Groot Kerkhof, laatst bewoond door wijlen Aefke Hendriks. Grondpacht 30 st. Ten O. de straet na `t kerkhof, ten W. Beernt Harmens wed., ten Z. de Hofstraet, ten N. Harmen Beerns en een steeg. Beschrijving van het huis. Verkoper voor de ene helft is Claes ter Hofsteede woonende tot Epe in Munsterland, als gelastigde van de met name genoemde erfgenamen van Casper Caspers, in leven bontwever. Verkoper voor de andere helft is Gerrit Heins Brouwer, mr. brouwer, als curator over Tjietske en Dieuwke Jans, erfgenamen van haar wijlen moei Aefke Hendriks, in leven wd. Casper Caspers. Verkocht voor 351 gg. en 14 st.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZhuis
 
koperMarijke Folkerts, weduwe vanCG 220:00:00
wijlen Gerryt Harmensz
eerder eigenaarJohannes Hendriks Volbrink c.u.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenstads Baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHarmen Homeulenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarijke Folkerts wv Gerryt Harmens koopt een huis in de Hofstraat dat door Johannes Hendriks Volbrink? was gekocht. Ten O. de diaconen v.d. Ger. Gemeente, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het Kerkhof. Gekocht van koopman Harmen Homeulen voor 220 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-054 Hofstraat 47Sjouwke Claazen


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 47Hofstraat NZ wijk G-301huis
 
koperAnthon Nieuwenhuis, gehuwd metbontweverCG 200:00:00
Marijke Harmens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenstads Baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperMarijke Folkerts, weduwe van
wijlen Gerryt Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthon Nieuwenhuis, bontwever x Marijke Harmens kopen een huis G-301, nz. Hofstraat. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten O. de Gereformeerde Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het kerkhof. Gekocht van Marijke Folkerts wv Gerryt Harmens, voor 200 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-055 Hofstraat 47Dirk JagerCG 0:10:00stal


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Tjietske Wytzesgeb 1743 Makkum, ovl 26 dec 1813 HRL, huwt met Jan Hendriks/Lutskens de Wit, ovl wijk G-300; BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1831


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Dirk Willems Jager... 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Sjouke Klases Rootje... askarreman 1808-1811; BS huw 1814, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1860; eigenaar en gebruiker van wijk G-300, koemelker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-002, stalling, 1814. (GAH204); S.K.R., aschman, wonende te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-299Hofstraat 47Dirk W Jager stalling
G-300Hofstraat 47Sjouke K Rootje Sjouke K Rootje koemelker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 van 3 mei 1815
adressoortbedraggebruik
G-299Hofstraat 47koopaktefl. 100stalling aan de noordkant van de Hofstraat G-299
 
verkoperDirk Jager
koperSjouke Klases Roodtje
koperFoekjen Jans


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Sjouke Roodtje, overleden op 24 december 1822askarreman (Hofstraat G 300), gehuwd, vader van Klaas, idem, Eelkje (vrouw van Jan Jansen, arbeider), Jantje en Akke Sjoukes Roodtje. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Foekje Jans, overleden op 22 maart 1826koemelkster Hofstraat G 300, wed. Sjouke Klazes Roodtje, moeder van Eelkje (vrouw van Jan Jans Glas, arbeider Almenum), Jantje, vrijster, Akke, idem en wijlen Klaas Sjoukes Roodtje (man van Aaltje Paulus Wiersma, vader van minderjarige Foekje en Sjouke Klazes Roodtje). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1751Hofstraat 47Jacob Alders WiersmaHarlingenmelktapperhuis en schuur (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1752Hofstraat 47Jacob Alders WiersmaHarlingenmelktapperhuis en erf (60 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Ynskje Jacobs Wiersma, overleden op 22 augustus 1834dochter van Jacob Allards Wiersma, melktapper (Hofstraat G 300) en Hendrine Jacobs Steensma, zuster van minderjarige Christine Jacobs Wiersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1751 WiersmaHarlingenverbouwing


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1752 WiersmaHarlingenverbouwing


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1752G-300 Jacob r WiersmaHarlingendoor het aanbouwen van een nieuwe kamer, het huis verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Rigtje Johannes de Jong... Johannes Johannes dJ, en Pietje Jelmers vd Zee; BS huw 1836, ovl 1840, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk G-299; oud 30 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Henderina Jacobs Steensma... S, en Stijntje Jacobs Hoek; BS huw 1831, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-300; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Jacob Allerts Wiersma... 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-307; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-300; VT1839; J.A.W. eigenaar van percelen nrs. 1751 en 1752 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-300 J A Wiersma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-300HofstraatJacob A Wiersma37 jAlmenumm, protestant, gehuwd, melktapper
G-300HofstraatHenderina Steensma34 jMidlumv, protestant, gehuwd
G-300HofstraatIense Wiersma4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatJacob Wiersma9 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatCristina Wiersma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatPieter Zaagstra15 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatIensche Zaagstra17 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
G-300HofstraatInne Wiersma25 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Hermina Johannes Zaagstra, overleden op 19 november 184722 jr, geboren Almenum 28/10/1825, overleden Hofstraat G 300, dienstmeid, ongehuwd, zuster van Ynskje (vrouw van Walle Baukes Bergsma, werkman) en reeds 16/1/1848 overleden Pieter Johannes Zaagstra, idem. Saldo fl. 49,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Pieter Johannes Zaagstra, overleden op 16 januari 184823 jr (geboren 24/7/1824), overleden Hofstraat G 300, werkman, ongehuwd, broer van Ynskje Johannes Zaagstra (vrouw van Walle Baukes Bergsma, idem). Saldo fl. 30,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-300Hofstraat 47Henderina Jacobs Steensma, overleden op 21 februari 184842 jr, geboren Midlum 23/6/1805, overleden Hofstraat G 300, vrouw van Jacob Allerts Wiersma, melktapper (erft deel vruchtgebruik), moeder van minderjarige Christina, Ynse en Jacob Jacobs Wiersma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Jelsje Brons... Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-299Hofstraat 47Trijntje Hilverdageb 1798 Workum, ovl 23 okt 1861 HRL, huwt met Klaas O. de Vries, N.H., ovl wijk G-299, dv Jacob H, en Oeke Vlas; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk C-099 wijk G-210


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-300Hofstraat 47Sierk Vellingageb 1791 Leeuwarden, ovl 9 nov 1864 HRL, huwt met Jantje Hilstra, ovl wijk G-300, zv Zacheus V, en Trijntje Sijtses; BS ovl 1864


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4112G-217 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmastal
Sectie A nr. 4112G-217 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4616Hofstraat 47 (G-217)Jan Andries Meter (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 47 Tjitse Mellemakoemelker
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 47Tj.Mellemaveehouder en melktapper
  terug