Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Hofstraat 1 4-161 4-154 G-070 G-068
Naastliggers vanHofstraat 1
ten oostenHofstraat 3
ten zuidende Hofstraat
ten westenBrouwersstraat 27
ten noordenBrouwersstraat 25


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 32r van 11 dec 1631 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 1Wordt geveild ten verzoeke van Saartie Sybrants wv schoenmaker Jochum Sytses, als moeder en wettige voorstanderse van haar kind, (b) een huis ten oosten van het vorige geveilde huis. Op deze kelder staat een loods die tot dat andere huis behoort. Er mag gebruik gemaakt worden van het gemack op de hoek van het huis van Gerryt Pieters. Grondpacht 1 cg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 149v van nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 1Sipcke Hendricks, mr. metselaar x Trijntie Tuiges kopen een huis, keuken, kelder en gemak onder dese huisinge, daer alleen de verloren arbeit wtgesteken heeft, nu Dirck Dirx Sis toebehorende, doorlopende. Staande nz. Hofstraat. Ten O. Joannes Heins, ten W. Dirck Dirx Six. Grondpacht 1 GG aan de Stad. Gekocht van oud-burgemeester Fedde Feddes Bonnema, voor 354 GG 14 st.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017va van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 1Hofstraat NZ bij de Kimswerderpijp, het westeinde van dehuis, loods en plaats
 
koperPytter Cornelis Boncq GG 444:04:04
naastligger ten oostenLieuwe Wepkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Verlooren Arbeid
naastligger ten noordende erven van Cornelis Jansen kuiper
curatorGhijsbart Douwes, over
verkoperde kinderen van wijlen Lyuwke Douwes, weduwe van
wijlen Zymen Aanesstadsleidekker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curator over) de kinderen van wl. Zyuwke Douwes wv stads-leidekker Zymen Aanes, een huis, loods en plaats met twee regenwaterbakkern en een put, op het westeinde van de Hofstraat bij de Kimwerderpijp. Ten O. Lieuwe Wepkes, ten Z. de Hofstraat, ten W. het huis de verlooren arbeid, ten N. erven kuiper Cornelis Jansen. Geen grondpacht. Geboden door Pytter Cornelis Boncq 444 GG 4 st 4 pn.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-161 Hofstraat 1huis
eigenaarJan Rinties
gebruikerJan Jansen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpachtCG 01:15:00
aanslag grondpachtCG 00:08:12


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-161 Hofstraat 1huis
eigenaarHarmen Uiftes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan3-6-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpachtCG 01:15:00
aanslag grondpachtCG 00:08:12
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-161 Hofstraat 1huis
eigenaarHarmen Uiftes
gebruikerHarmen Uiftes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpachtCG 01:15:00
aanslag grondpachtCG 00:07:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-161 Hofstraat 1huis
eigenaarHaye Willems
gebruikerBouwe Sytses
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-161 Hofstraat 1Jetse Ottes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetze Otter


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0267r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 1Hofstraat NZ wijk G-070huis
 
koperWillem IJsbrands CG 76:00:00
huurderJan Harmsens
naastligger ten oostenLuitje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenL. Spannenburg
naastligger ten noordenH. Helmer
verkoperIJsbrand Willems Brouwerhuistimmerknecht
verkoperJan Haitsblokmakersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem IJsbrands, meerderjarig jongman, koopt een huis nz. Hofstraat, wijk G-070, nu gebuurd door wv Jan Harmens c.s. Ten O. Luitje [niet ingevuld], ten Z. de Hofstraat, ten W. L. Spannenburg, ten N. H. Helmer. Geen grondpacht. Gekocht van huistimmerknecht IJsbrand Willems Brouwer en blokmakersnecht te Franeker Jan Aaits, als vaders en voorstanders over hunne minderjarige kinderen, voor 76 CG.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIJsbrand Willems


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-154 Hofstraat 1Willem IJsbrandsCG 1:10:00


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIJsbrand Willems


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Jan Harmensovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk G-070, medegebruiker Jan de Reus, varensgesel, eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Jan Hotses de Reus... 1799, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1804, 1807, BS huw 1835, huw 1836, ovl 1839; gebruiker van wijk G-070, varensgesel; medegebruiker Jan Harmens wed. ; eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204); vrouw J. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Willem IJsb Brouwereigenaar van wijk G-070; gebruiker Jan Harmens wed, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-070Hofstraat 1Willem IJsbrand Brouwer Jan Harmens wed
G-070Hofstraat 1Jan de Reus varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1560Hofstraat 1Sybren StephanyHarlingenwijnwerkerhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Hidde Tjeerds Faber... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-070; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-070HofstraatHidde Tjeerds Faber39 jArumm, protestant, gehuwd, koopman
G-070HofstraatEvertje van der Gaast29 jFranekerv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Everdina van der Gaast... bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 29 jaar, (vnm: Evertje), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Gerardus Leembeek... van Kampen, (gk), 1842; dv Gerardus L, en Truike Lodewijks; BS huw 1842, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-070Hofstraat 1Trijntje Pieters Buyl... BS huw 1820, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-136, 70, 230, supp wijk G-438, 448, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1560G-070 (Hofstraat)Doetje Stephani vrouw van Cornelis Kaliswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1560G-068 (Hofstraat)Doetje Stephani, vrouw van Cornelis Kaliswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1560Hofstraat 1 (G-068)Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 1 Matthijs de Groottimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 1T.Kwastbootwerker
Hofstraat 1aM. de Groottimmerman


1940 - variaadresbronbericht
Hofstraat 1Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 1beeldbepalend pand4 van 10
  terug