Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Droogstraat 22 (niet bekend) (niet bekend) A-062 A-058
Naastliggers vanDroogstraat 22
ten oostenKarremanstraat 30
ten zuidenNoorderhaven 105
ten westende Droogstraat
ten noordende Droogstraat


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279r van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat, op de hoek van dehuis waar de valk in de gevel staat
 
koperSymen Willems, gehuwd metmr. knoopmakerGG 150:00:00
Lutske Piers
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Falck
naastligger ten westen
naastligger ten noordenDroogstraat
huurdersSymen Willems burgermr. knoopmaker
Lutske Piers
huurderRuyrd Eelkes
curatorWillem Coenes, enmr. kuiper
Reyner Jacobs, curator namensmr. bakker
verkoperw Jan Jacobs Schoesterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Willems, mr. knoopmaker x Lutske Piers kopen een huis waar de valk in de gevel staat, hoek Droogstraat. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de Falck, ten W. Dirck Ypkes, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Nu bewoond door de kopers en door Ruyrd Eelkes. Gekocht van (mr. knoopmaker Willem Coenes en mr. bakker Reyner Jacobs, als gecommitteerde crediteuren van) Jan Jacobs Schoester, voor 150 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070r van 29 apr 1753 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraathuis
 
koperJelmer Gerbens, gehuwd metschipper (trekveer-)CG 150:00:00
Dieuwke Cornelis
naastligger ten oostenWillem
naastligger ten zuidenJan Damast
naastligger ten westenHerre Wybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3oud burgemeester Dominicus MarnstranotarisWorkum
verkoper van 1/3Geertje Marnstra, gehuwd metonder Leeuwarden
Pytter Lieuwesoliemolenaaronder Leeuwarden
verkoper van 1/3Rinske Marnstra, gehuwd met
verkoper van 1/3Eyllert Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Gerbens, trekschipper x Dieuwke Cornelis koopt een huis met alle goederen, zz. Droogstraat. Ten O. Willem...?, ten W. Heere Wybrens, ten Z. Jan Damast, ten N. die straat. Gekocht van Dominicus Marnstra, oud-burgemeester en notaris te Workum, voor 1/3, Geertje Marnstra x Pytter Lieuwes, oliemolenaar onder Leeuwarden, voor 1/3 en Rinske Marnstra x Eillert Hendriks, voor 1/3, voor 150 cg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0221r van 28 sep 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZ recht tegenover de Vermaninghuis
 
koperJacob Willems, gehuwd metGG 300:07:00
Marijke Janz
naastligger ten oostenWillem
naastligger ten zuidenJan Damast
naastligger ten westenHeere Wybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Cornelis, erfgenaamoud scheepstimmerman
Bauke Cornelis, erfgenamen van hun zusterscheepstimmerman en winkelier
Dieuke Cornelis, weduwe van
wijlen Jelmer Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems x Marijke Jans koopt een mooi huis zz. Droogstraat, recht tegenover 'de Vermaning', laatst bewoond door Dieuke Cornelis wv Jelmer Gerbens. Ten O. Willem...?, ten W. Heere Wybrens, ten Z. Jan Damast?, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob- en Bauke Cornelis, scheepstimmerlieden, als erven van hun zuster Dieuke Cornelis wv Jelmer Gerbens, voor 300 gg.


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Hendrik Grimijzer... 23 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; dv Hendrik Grimmerten en Aaltje Visser; gebruiker van wijk A-062, huisknegt, medegebruiker IJmke IJpes wed., gealimenteerd, eigenaar is H. Westra, 1814. (GAH204); H.G. en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Henricus Jans Westra... A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk A-062; gebruikers H. Grimijzer, huisknegt, IJmke IJpes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Ymke IJpes... links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH6650); wed. IJ. IJ. gebruiker wijk A-062, gealimenteerd; medegebruiker H. Grimijzer, huisknegt; eigenaar is H. Westra, 1814. (GAH204); Jacob Doedes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-062Droogstraat 22H Westra H Grimijzer huisknegt
A-062Droogstraat 22Ymke Ypes wedgealimenteerd


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-062Droogstraat 22Pietje Piers Hoogstra, overleden op 3 juli 1828dochter van Pier Pieters Hoogstra, timmermansknecht Agterstraat A 62, en Maria Michiels, naaivrouw, zuster van minderjarige Jetske, Klaske en Sibrigje Piers Hoogstra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 380Droogstraat 22Watze Johannes RuitengaHarlingenapothecarhuis en erf (55 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Hendrik Hinselman... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 380A-062 (Achterstraat)Geertje G. Platwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 380A-058 (Droogstraat)Tjepke Zoetewoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Droogstraat 22wed. W. Nauta Ezn.jongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver1 januari 1906 de zaak opgeheven


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 22 Watze de Graafwerkman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 22W. de Graafopperman


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 22G. (Gerrit) Dijkstra
  terug