Harlingen, kiesregister 1839

Het volgende is ontleend aan "De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886" door B.M.A. de Vries.

In de periode 1815-1848 kende Nederland een indirect kiesstelsel, waarbij via vele trappen de leden van de Tweede Kamer benoemd werden. In dit stelsel was een centrale rol toebedeeld aan de diverse colleges van Provinciale Staten: elk statencollege wees een aantal leden van de Tweede Kamer aan. De Provinciale Staten zelf werden gekozen door de drie standen, nl. de ridderschappen, de steden en de landelijke stand. Alleen de ridderschappen wezen hun vertegenwoordigers in de Provinciale Staten direct aan, in de steden en op het platteland was het recht om te stemmen afhankelijk van een bepaalde - per plaats variabele - aanslag in de grond- en personele belasting. In de steden mochten de stemgerechtigden een kiescollege aanwijzen en het kiescollege [de zgn. kiezers] koos de leden voor de Gemeenteraad. Op zijn beurt koos de Gemeenteraad een of meerdere personen voor de Provinciale Staten. Op het platteland was er één trap minder, de stemgerechtigden kozen daar een kiescollege, dat direct de vertegenwoordigers in de Provinciale Staten aanwees. De grondwetsherziening van 1848 betekende een radicale verandering van het kiesstelsel. Voortaan werden de leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad direct gekozen door de kiesgerechtigden. De kieswet van 4 juli 1850 (Stbl. 37) behelsde een nadere regeling.


De begeleidende brief bij deze "Namenlijst der Kiezers en Stemgerechtigden van 1839", van Burgemeester en Wethouders van Harlingen aan 'den Heere Staatsraad Gouverneur van Vriesland', zegt:


Harlingen den 26 April 1841

Opgave van het getal stemgeregtigden


Ten gevolge van UWEdl Missive van den 21 dezer No 234/3431 hebben wij de eer hiernevens aan UWEdl te doen toe komen, drie Lijsten, behelzende
1e. de namen der Kiezers, gelijk mede die der aanblijvende
2e. de namen der personen, die de vereischten bezitten om tot Kiezer te kunnen worden benoemd, en ten
3e. de namen dergenen, welke in de grondbelasting enz. buiten het patentregt f 12,- en daarboven betalen, waaruit geblijkt het getal stemgeregtigden aan welken volgens Art. 12 der Stedelijke reglementen, in den jare 1839 alhier stembilletten ter invulling zijn toegezonden

Burgemeester & Wethouders der Stad Harlingen
(get.) Sjoerd S. Wijma

Ter ordonantie vandezelve
(get.) K. Blok

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:20.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    voornaam familienaam genoemde wijk huidig adres
stemgerechtigde A Sluik jr F-058 Schritsen 52
stemgerechtigde A Wijngaarden C-152 Noorderhaven 72
stemgerechtigde A Molenaar E-145 Lanen 7
kiezer A Decker F Lanen 84 (schatting)
kiezer A van Eeken C Noorderhaven 88 (schatting)
stemgerechtigde A Hoeksma E-012 Voorstraat 74
stemgerechtigde A Kreil A-152 Zoutsloot 45
stemgerechtigde A Cohen E-035 Voorstraat 34
stemgerechtigde A Blom F-168 Grote Kerkstraat 24
stemgerechtigde A van Reenen G-205 Lammert Warndersteeg 16a
stemgerechtigde A J Jansen E-229 Kleine Kerkstraat 18
stemgerechtigde A L van der Pijp D-082 Nieuwstraat 60
stemgerechtigde A L Bakker G-034 Heiligeweg 48
stemgerechtigde A S Foekens G-068 Brouwersstraat 25
stemgerechtigde Abe van Slooten C-128 Noorderhaven 114
stemgerechtigde Anne Bleeker C-127 Sint Jacobstraat 2
stemgerechtigde B Agema G-030 Heiligeweg 56
stemgerechtigde B Omans G-031 Heiligeweg 54
stemgerechtigde B van der Meulen D-041 Hoogstraat 47
stemgerechtigde B H van der Wal A-106 Zoutsloot 40
stemgerechtigde B H Noorman C-020 Grote Bredeplaats 21
stemgerechtigde B W Pieksma G-291 Kerkpad 7
stemgerechtigde Bauke Bergsma H-033 Rozengracht 25
stemgerechtigde Betting de Boer H-185 Zuiderstraat 8
stemgerechtigde C Nijkamp F-037 Schritsen 58
stemgerechtigde C Teves A-026 Noorderhaven 45
stemgerechtigde C van Hoften F-179 Grote Kerkstraat 2
stemgerechtigde C Burgaard F-127 Schritsen 9
stemgerechtigde C Toutenburg E-154 Lanen 9
stemgerechtigde C Boterweg D-027 Franekereind 5
stemgerechtigde C A Boonstra A-116 Bildtstraat 20
stemgerechtigde Casper Schokker F-158 Heiligeweg 1
stemgerechtigde Coenraad Slijm G-023 Heiligeweg 68
stemgerechtigde Cornelis B Wagenaar F-152 Schritsen 61
stemgerechtigde Cornelis B Zoete C-117 Sint Jacobstraat 21
stemgerechtigde Cornelius van Ende F-123 Schritsen 1
stemgerechtigde D van der Meer H-019 Zuiderplein 5
stemgerechtigde D Snijder E-126 Kleine Bredeplaats 7
stemgerechtigde D de Vries G-315 Klaverbladstraat 20
stemgerechtigde D van der Weide D-040 Hoogstraat 45
stemgerechtigde D van der Molen F-191 Lanen 80
stemgerechtigde D Lautenbach C-015 Grote Bredeplaats 11
stemgerechtigde D A Zeilmaker D-068 Franekereind 17
stemgerechtigde D B Monsma H-009 Hofstraat 14
stemgerechtigde D F Tadema F-229 Lanen 6
stemgerechtigde D M van der Mey E-099 Vijver 4
stemgerechtigde Douwe de Boer C-163 Noorderhaven 46
stemgerechtigde Douwe Molenaar D-084 Nieuwstraat 54
stemgerechtigde E Wagenaar F-100 Grote Ossenmarkt 6
stemgerechtigde E H Borgers A-066 Bildtstraat 23
stemgerechtigde E P Faber E-037 Voorstraat 30
stemgerechtigde E W Petersen C-039 Voorstraat 19
stemgerechtigde Elle IJlstra F-088 Schritsen 2
stemgerechtigde Elle Blanksma D-003 Scheerstraat 8
stemgerechtigde Evert Bouwknegt B-006 Rommelhaven 11
stemgerechtigde F Benning E-135 Kleine Bredeplaats 25
stemgerechtigde F van der Muur B-113 Zoutsloot 69
stemgerechtigde F Rikkers D-024 Noordijs 27
stemgerechtigde F Mulder E-055 Grote Bredeplaats 20
stemgerechtigde F de Jong F-020 Zuiderhaven 77
stemgerechtigde F Ferwerda F-026 Brouwersstraat 24
stemgerechtigde F de Ruiter E-016 Voorstraat 66
stemgerechtigde F Park F-160 Heiligeweg 5
stemgerechtigde F Minkes B-091 Herenwaltje 5
stemgerechtigde F de Bruin F-029 Brouwersstraat 18
stemgerechtigde F Wijga E-247 Grote Kerkstraat 23
stemgerechtigde F Zwanenburg F-036 Brouwersstraat 2
kiezer F D Fontein A Noorderhaven 31 (schatting)
stemgerechtigde Fokke Klein G-182 Grote Kerkstraat 40
stemgerechtigde G Schrage E-112 Kleine Bredeplaats 20
stemgerechtigde G Rikkers A-068 Bildtstraat 24
stemgerechtigde G Hartman F-182 Lanen 93
stemgerechtigde G Haveman E-163 Lanen 21
stemgerechtigde G Groenewoud E-235 Kleine Kerkstraat 6
stemgerechtigde G Jorna F-136 Schritsen 27
stemgerechtigde G Meyer E-172 Lanen 37
stemgerechtigde G E Bijlsma C-120 Sint Jacobstraat 14
stemgerechtigde G W van der Bos F-065 Raamstraat 8
stemgerechtigde H Hogerhuis E-248 Heiligeweg 21
stemgerechtigde H Dieters F-144 Schritsen 43
stemgerechtigde H Kroon A-118 Bildtstraat 16
stemgerechtigde H van Vliet H-022 Rozengracht 5
stemgerechtigde H Faber F-148 Schritsen 51
stemgerechtigde H Damen B-010 Scheerstraat 3
stemgerechtigde H Modders B-163 Liemendijk 12
stemgerechtigde H Walkenhorst E-219 Simon Stijlstraat 2
stemgerechtigde H Rinkes F-091 Grote Ossenmarkt 20
stemgerechtigde H Hobma C-030 Voorstraat 5
stemgerechtigde H van der Zee E-220 Simon Stijlstraat 1
stemgerechtigde H Heslinga E-122 Voorstraat 2
stemgerechtigde H Witte F-004 Zuiderhaven 45
stemgerechtigde H Schrage A-069 Bildtstraat 22
stemgerechtigde H Poort F-227 Lanen 16
stemgerechtigde H Zwanenburg C-073 Voorstraat 89
stemgerechtigde H Duman F-077 Schritsen 28
stemgerechtigde H Huisman G-042 Heiligeweg 28
stemgerechtigde H C Haagsma E-119 Kleine Bredeplaats 6
stemgerechtigde H G Aukes C-031 Voorstraat 7a
stemgerechtigde H G Mooiman F-200 Lanen 62
stemgerechtigde H IJ Brouwer F-208 Lanen 46
stemgerechtigde H IJ van Rees C-086 Rommelhaven 28
stemgerechtigde H J Wouda D-030 Franekereind 11
stemgerechtigde H J Wagenaar F-159 Heiligeweg 3
stemgerechtigde H J Godthelp E-130 Kleine Bredeplaats 15
stemgerechtigde Haring Nielsen D-152 Nieuwstraat 35
stemgerechtigde Hendrik Veenstra C-141 Noorderhaven 98
stemgerechtigde Hendrik T Smith G-083 Hofstraat 7
stemgerechtigde IJ Alkama F-060 Schritsen 50
stemgerechtigde J Sinnema D-009 Scheerstraat 2
stemgerechtigde J Hanekamp C-022 Grote Bredeplaats 25
stemgerechtigde J Panbakker A-185 Karremanstraat 12
stemgerechtigde J Meyer jr E-042 Voorstraat 22
stemgerechtigde J Oosterbaan F-174 Grote Kerkstraat 12
stemgerechtigde J de Leeuw E-110 Kleine Bredeplaats 24
stemgerechtigde J Metzlaar B-156 Anjelierstraat 27
stemgerechtigde J Broodkorf G-049 Heiligeweg 14
stemgerechtigde J Cohen F-124 Schritsen 3
stemgerechtigde J Huizinga F-212 Lanen 38
stemgerechtigde J Drost C-108 Sint Jacobstraat 3
stemgerechtigde J IJskamp F-181 Lanen 91
stemgerechtigde J Schuur G-178 Kerkpad 1
stemgerechtigde J Bergsma G-026 Heiligeweg 62
stemgerechtigde J van Kampen F-219 Lanen 28
stemgerechtigde J Witte E-008 Voorstraat 82
stemgerechtigde J Molenaar G-295 Hofstraat 37
stemgerechtigde J Kuipers A-141 Bargebuurt 19
stemgerechtigde J Schrage C-010 Grote Bredeplaats 3
stemgerechtigde J Beuker H-208 Zuiderstraat 25
stemgerechtigde J Potting G-195 Grote Kerkstraat 29
stemgerechtigde J Kuipers B-055 Hoogstraat 41
stemgerechtigde J Schei F-230 Lanen 4
stemgerechtigde J de Koning C-196 Prinsenstraat 4
stemgerechtigde J Hoppe G-044 Heiligeweg 24
stemgerechtigde J Oolgaard H-012 Hofstraat 6
stemgerechtigde J Hettema D-048 Hoogstraat 40
stemgerechtigde J van der Elst F-242 Vijverstraat 26
stemgerechtigde J A Wiersma G-300 Hofstraat 47
stemgerechtigde J B Telsemeyer G-061 Brouwersstraat 11
stemgerechtigde J C Blokmaker F-128 Schritsen 11
stemgerechtigde J C Harting C-176 Noorderhaven 34
stemgerechtigde J C van der Veer F-132 Schritsen 19
stemgerechtigde J D Wiersma E-175 Sint Odolphisteeg 20
stemgerechtigde J F Hemminga C-003 Havenplein 3
stemgerechtigde J G Schokker E-205 Lanen 75
stemgerechtigde J G Leyen E-091 Herenknechtenkamerstraat
stemgerechtigde J H Kappen H-228 Zuiderhaven 6
stemgerechtigde J J Noortkamp G-244 Kerkpoortstraat 23
stemgerechtigde J K de Boer G-278 Kerkpoortstraat 53a
kiezer J L Faber E Voorstraat 42 (schatting)
stemgerechtigde J R van Wijk D-050 Hoogstraat 36
stemgerechtigde J R Gonggrijp D-052 Hoogstraat 32
stemgerechtigde J W Feddema A-121 Zoutsloot 28
stemgerechtigde J W Veel F-114 Grote Ossenmarkt 11
stemgerechtigde Jacob Visser E-066 Zuiderhaven 13
stemgerechtigde Jacob de Boer A-144 Zoutsloot 31
stemgerechtigde Jacobus Schrage G-058 Brouwersstraat 5
stemgerechtigde Jacobus Berndes E-011 Voorstraat 76
stemgerechtigde Jakkele de Boer F-115 Grote Ossenmarkt 13
stemgerechtigde Jan Goverts E-062 Grote Bredeplaats 6
stemgerechtigde Jan Posthumus D-077 Franekereind 29
stemgerechtigde Jan Zwaal F-222 Lanen 22
stemgerechtigde Jan Prins E-076 Hondenstraat 2
stemgerechtigde Jan Keyzer G-201 Grote Kerkstraat 37
stemgerechtigde Jan Meyer F-141 Schritsen 37
stemgerechtigde Jan H de Boer A-154 Zoutsloot 49
stemgerechtigde Jan H de Boer H-225 Weeshuisstraat 5
stemgerechtigde Jan P Rikkers F-119 Grote Ossenmarkt 21
stemgerechtigde Jan T Klaver B-112 Karremanstraat 27
stemgerechtigde Jelle H van der Wal B-012 Scheerstraat 7
stemgerechtigde Jentje van Glinstra E-026 Voorstraat 52
stemgerechtigde Johannes Baron E-191 Lanen 47
stemgerechtigde Johannes van der Hoek H-001 Kerkpoortstraat 24
stemgerechtigde Johannes Eilers F-139 Schritsen 33
stemgerechtigde Johannes Geelof G-204 Lammert Warndersteeg 18a
stemgerechtigde Joseph Pais G-038 Heiligeweg 34
stemgerechtigde K Gonggrijp E-250 Heiligeweg 25
stemgerechtigde K Welger F-006 Zuiderhaven 53
stemgerechtigde K Bleeker C-180 Noorderhaven 24
stemgerechtigde K A van der Werff H-209 Zuiderstraat 27
stemgerechtigde K K Wassenaar F-194 Lanen 74
stemgerechtigde L Spier C-109 Sint Jacobstraat 5
stemgerechtigde L Hoekers E-170 Lanen 33
stemgerechtigde L Wijnalda F-073 Schritsen 34
stemgerechtigde L J de Boer E-077 Zuiderhaven 15
stemgerechtigde L M Blok C-033 Voorstraat 9
stemgerechtigde L O Wassenaar A-110 Zoutsloot 30
stemgerechtigde L O Duiker G-067 Brouwersstraat 23
stemgerechtigde L S Zwaal A-139 Zoutsloot 21
stemgerechtigde Louw Balkstra A-155 Zoutsloot 51
stemgerechtigde M Hovenier G-185 Grote Kerkstraat 36
stemgerechtigde M B van Smeden D-049 Hoogstraat 38
stemgerechtigde M B Wijckel E-249 Heiligeweg 23
stemgerechtigde M B Vreedenburg F-210 Lanen 42
stemgerechtigde M B van Hoften E-231 Kleine Kerkstraat 14
stemgerechtigde M B van Gelder F-028 Brouwersstraat 20
stemgerechtigde M B Riewald E-245 Grote Kerkstraat 19
stemgerechtigde M J Ringers F-067 Raamstraat 6
stemgerechtigde M W de Beer F-216 Lanen 30
stemgerechtigde Matthijs Mommer F-140 Schritsen 35
stemgerechtigde Monte van Slooten F-071 Schritsen 38
stemgerechtigde N Vulsma G-024 Heiligeweg 66
stemgerechtigde N Geel D-025 Franekereind 1
stemgerechtigde N Smit C-170 Noorderhaven 36
stemgerechtigde N Meyer D-028 Franekereind 7
stemgerechtigde N Schenkius C-018 Grote Bredeplaats 17
stemgerechtigde N IJsenbeek C-078 Voorstraat 97
stemgerechtigde N Lindegaard F-078 Schritsen 26
stemgerechtigde O van Hoften E-237 Kleine Kerkstraat 2
stemgerechtigde Okke de Boer C-124 Sint Jacobstraat 8
stemgerechtigde P Haitsma A-117 Bildtstraat 18
stemgerechtigde P Buisman G-022 Heiligeweg 70
stemgerechtigde P Miranda G-046 Heiligeweg 20
stemgerechtigde P Drost A-119 Bildtstraat 8
stemgerechtigde P de Vries C-029 Voorstraat 3
stemgerechtigde P Botes F-149 Schritsen 53
stemgerechtigde P Walgreen H-178 Zuiderhaven 24
stemgerechtigde P Bekius D-056 Lombardstraat 4
stemgerechtigde P de Groot A-125 Zoutsloot 18
stemgerechtigde P Benning B-027 Hoogstraat 12
stemgerechtigde P Zuiderhout A-009 Noorderhaven 13
stemgerechtigde P Duinmeyer B-106 Zoutsloot 54
stemgerechtigde P A de Boer F-094 Grote Ossenmarkt 16
stemgerechtigde P D Siderius E-157 Lanen 15
stemgerechtigde P D Roedema D-090 Nieuwstraat 40
stemgerechtigde P F Schaafsma D-089 Nieuwstraat 44
stemgerechtigde P G Bouma B-053 Hoogstraat 37
stemgerechtigde P Johannes Zijlstra F-108 Grote Ossenmarkt 1
stemgerechtigde Paulus Pannebakker E-006 Voorstraat 84
stemgerechtigde R Snoek A-016 Noorderhaven 25
stemgerechtigde R Steeksma F-153 Schritsen 63
stemgerechtigde R van Baren D-042 Hoogstraat 49
stemgerechtigde R Bakker F-206 Lanen 50
stemgerechtigde R M Sondag F-090 Jan Ruurdstraat 3
stemgerechtigde Rinke Oorthuis B-165 Liemendijk 4
stemgerechtigde Rinse Lovius G-057 Brouwersstraat 3
stemgerechtigde Rinse van Vliet A-111 Bildtstraat 13
stemgerechtigde Robijn Zijlstra F-105 Zuiderhaven 27
stemgerechtigde Roelof van Wijk F-172 Grote Kerkstraat 16
stemgerechtigde Romke van Hettinga C-184 Noorderhaven 16
stemgerechtigde Ruurd J van der Veer A-006 Dijksteeg 1
stemgerechtigde S de Jong D-018 Noordijs 17
stemgerechtigde S Olthof G-082 Both Apothekerstraat 15
stemgerechtigde S Spoelstra G-279 Kerkpoortstraat 55
stemgerechtigde S Jager C-113 Sint Jacobstraat 13
stemgerechtigde S Polak E-155 Lanen 11
stemgerechtigde S Duif F-133 Schritsen 21
stemgerechtigde S Gebel G-065 Brouwersstraat 19
stemgerechtigde S Heslinga E-128 Kleine Bredeplaats 11
stemgerechtigde S Gebel F-164 Heiligeweg 13
stemgerechtigde S G van Smeden C-105 Rommelhaven 4
stemgerechtigde S O van der Meer F-187 Spekmarkt 1
stemgerechtigde S R de Jager C-025 Grote Bredeplaats 31
stemgerechtigde Simon van der Meer D-086 Nieuwstraat 50
stemgerechtigde Sjoerd de Boer G-045 Heiligeweg 22
stemgerechtigde Steven de Vries E-073 Hondenstraat 8
stemgerechtigde Sybren Zwaal A-113 Bildtstraat 17
stemgerechtigde Sytze van Dijk B-047 Hoogstraat 27
stemgerechtigde T Adema C-144 Noorderhaven 90
stemgerechtigde T Hilarius E-123 Kleine Bredeplaats 1
stemgerechtigde T Zwanenburg F-068 Raamstraat 4
stemgerechtigde T Repko E-127 Kleine Bredeplaats 9
stemgerechtigde T Pannebakker C-193 Prinsenstraat 2
stemgerechtigde T D Bakker E-140 't Poortje 5
stemgerechtigde T S Schaafsma C-057 Tuinsteeg
stemgerechtigde Thomans Smith G-066 Brouwersstraat 21
stemgerechtigde Tjerk Zwanenburg E-003 Voorstraat 90
stemgerechtigde U van Leeuwen G-054 Heiligeweg 4
stemgerechtigde U Voordewind F-189 Spekmarkt 4
stemgerechtigde U Visser E-078 Zuiderhaven 17
stemgerechtigde W Dikmans E-204 Lanen 75
stemgerechtigde W Mulder E-056 Grote Bredeplaats 18
stemgerechtigde W Leenmans H-179 Zuiderhaven 26
stemgerechtigde W Nauta F-106 Zuiderhaven 29
stemgerechtigde W van Loon G-064 Brouwersstraat 17
stemgerechtigde W Faber F-235 Kleine Ossenmarkt 4
stemgerechtigde W Roos jr A-010 Noorderhaven 15
stemgerechtigde W O Wijbinga C-106 Rommelhaven 2
stemgerechtigde W O Visser G-188 Grote Kerkstraat 30
stemgerechtigde W S de Boer H-184 Zuiderstraat 10
stemgerechtigde W S van der Woude E-131 Kleine Bredeplaats 17
stemgerechtigde Y de Groot F-084 Schritsen 10