Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

'Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam patroniem familienaam   bedrag (gulden)
Rynck Arians wed. CG 6:00
Pyeter Felkes CG 0:15
Offe Tyercks CG 1:10
Oestrum Willems CG 1:10
Neel Abbes wed. CG 1:00
Michiel Intes CG 1:00
Meuis Dyrcks CG 1:10
Meynert Rycx CG 3:00
Meynert Pyeters CG 1:10
Pyeter Ypes CG 2:00
Pyeter Jans CG 0:15
Pyeter Jans CG 1:10
Reiner Minnes CG 1:00
Reyner Reyners CG 1:00
Reyner Pyeters CG 3:00
Reyner Jans CG 1:00
Reyner Claes CG 6:00
Pyeter Reyns CG 1:00
Pyeter Oedts zoons van wed. CG 1:00
Pyeter Lubberts CG 6:00
Mathijss Willems CG 6:00
Mathijss Gouerts CG 3:00
Jime backer CG 1:00
Jildert Paels CG 0:15
Jelle Romckes CG 1:00
Jan Tyepckes CG 0:15
Jan Reyners CG 1:00
Jan Pyeters CG 3:00
Jan Pybes CG 2:00
Jan Jans brouwer CG 0:10
Jochem wielmaecker CG 0:15
Jochem Abbes CG 1:10
Joest Feyckes CG 0:15
Marten Jacobs CG 1:10
Marten mesmaeker CG 1:00
Lubbert Allerdts CG 0:10
Lijssbet Lenerts CG 3:00
Juv Douwes CG 0:15
Joost Boens CG 3:00
Johannes Guilhelmi mr. CG 1:15
Johannes Feyckes CG 0:15
Jan Jans CG 0:10
Yde Reyns CG 1:10
Tijss Taekes wed. CG 1:10
Tijss Folckerts wed. CG 5:00
Tyerck Jans CG 1:00
Tyebbe Syurdts mr. CG 3:00
Tyalff Hessels CG 1:00
Tyalcke Claes CG 1:10
Tyaerdt Sannes CG 0:15
Tyaerdt Jans CG 1:10
Tijss Tijsses wed. CG 1:00
Tijsske Tyebbes CG 1:10
Wybe Jans CG 1:00
Wouter Andries CG 1:10
Wopke Taekles CG 3:00
Willem Thoenis CG 0:15
Willem baecker CG 6:00
Wypck Symons CG 1:00
Wijnoldt Lyeuwes CG 1:10
Wyerdt Syurdts CG 3:00
Wybren Jans CG 0:10
Tyaerdt Claes van dockum CG 3:00
Tiesse Pyers CG 1:10
Sybrandt schoenmaeker CG 1:10
Seerp Sybrandts CG 3:00
Schelte Hessels CG 2:00
Saekle Pyeters CG 0:10
Rynse Martens CG 0:10
Rommert Sybrandts CG 1:00
Romcke Oenes CG 1:10
Rogier Jans CG 2:00
Sybrandt Feddricks CG 1:10
Sybrandt Pyers CG 6:00
Symon Gerrydts CG 3:00
Thoenis Jacobs CG 2:00
Taeke Tyepckes CG 0:10
Stoffel Syurdts CG 1:00
Syurdt Syrcks CG 3:00
Syurdt Lyeuwes CG 2:00
Syppe Poppes CG 3:00
Sypcke Ryurdts CG 1:10
Symon Harmens CG 3:00
Ryurdt Wopckes CG 1:00
Dyrck Hendricks CG 1:00
Calleken Lyeuwe wed. CG 0:10
Caerle Cornelis CG 0:10
Broer Lamberts CG 0:10
Bente Pybes CG 1:10
Baucke Watzes CG 0:15
Barbar Sybrandts CG 0:10
Baerndt slotmaeker CG 0:10
Baeffken wed. dyrck lamberts CG 1:10
Claes kangieter CG 0:10
Claes Folckerts CG 6:00
Dierck Willems CG 0:10
Cornelis Ockes CG 2:00
Cornelis Meuis CG 1:10
Claes Thoenis CG 1:00
Claes Tanis CG 4:00
Claes Lyeuwes CG 0:15
Claes Geleyns CG 0:10
Claes Freercks CG 1:10
Augustinus laekencooper CG 1:10
Arys Pyeters CG 0:10
Arian Willems CG 1:10
Andries korffmaeker CG 1:00
Allerdt Jans CG 1:00
Allerdt Auckes CG 3:00
Alle Heynes CG 2:00
Albert Lamberts CG 6:00
Albert Jans CG 0:15
Albert Alberts CG 0:10
Agge pelser CG 1:10
Andries Egels CG 1:10
Andries Seerps exchysmeester CG 6:00
Arian Olifier CG 1:10
Arian Heeres CG 0:10
Arendt barbier mr. CG 1:00
Anneken Blauwers CG 1:00
Anne Reyns CG 1:00
Anne Jacobs CG 3:00
Anna Sytses wed. CG 6:00
Anna Jarichs wed. CG 0:15
Aesge Harmens CG 4:00
Jan Euerts CG 1:05
Gerbrandt Jorns CG 0:10
Gerbrandt Tyaerdts CG 0:10
Gerrydt Harmens CG 1:00
Gijssbert Heymans CG 0:15
Gosse hoedmaeker CG 1:00
Hanke Cornelis CG 1:00
Hans fisker CG 0:10
Hans Hans CG 2:10
Harckules crudnier CG 0:15
Harckules Pyeters CG 0:10
Harmen Harmens CG 0:15
Hendrick Sannes CG 1:10
Hessel Coenerdts CG 1:00
Hylcke brouwer CG 0:15
Hobbe Lyeuwes CG 4:00
Jacob backer CG 2:00
Jan Claes CG 0:15
Gerbrandt Gosses CG 6:00
Dyrck Jans CG 3:00
Dominicus Jans CG 0:10
Ede Grates CG 0:10
Doede Jarichs CG 3:00
Eelcke Lolckes CG 1:00
Euert Dyrcks CG 0:15
Dyrck Taekes CG 0:10
Euert Jacobs CG 1:10
Floris Willems CG 1:10
Frans Adams CG 3:00
Frans Jans CG 5:00
Frouck Odses wed. CG 2:00
Gatse Sybrandts CG 0:10
Dyrck Lucas CG 2:00
Dyrck Lamberts baeffken, wed. CG 1:10
Geys Willems CG 6:00
Douwe Melis CG 1:00
Sicke Claes Brandtsma CG 2:00
Cornelis Coenincx CG 6:00
Hendrick Creeft CG 0:10
Harmen Hoenichman CG 0:10
Appollonia Knippers CG 2:00
Thoenis Kunst CG 1:00
Jacob Ring, de CG 1:10
Thijss Saltcooten, van CG 0:10
Jan Stael van mastricht CG 1:00
Gerbrandt Walckema mr. CG 3:00