Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

'Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


voornaam patroniem familienaam   bedrag (gulden)
Harmen Hoenichman CG 0:10
Lubbert Allerdts CG 0:10
Gerbrandt Jorns CG 0:10
Claes Geleyns CG 0:10
Claes kangieter CG 0:10
Calleken Lyeuwe wed. CG 0:10
Caerle Cornelis CG 0:10
Broer Lamberts CG 0:10
Barbar Sybrandts CG 0:10
Dierck Willems CG 0:10
Dyrck Taekes CG 0:10
Dominicus Jans CG 0:10
Hans fisker CG 0:10
Hendrick Creeft CG 0:10
Jan Jans brouwer CG 0:10
Gerbrandt Tyaerdts CG 0:10
Gatse Sybrandts CG 0:10
Jan Jans CG 0:10
Harckules Pyeters CG 0:10
Ede Grates CG 0:10
Baerndt slotmaeker CG 0:10
Wybren Jans CG 0:10
Arys Pyeters CG 0:10
Taeke Tyepckes CG 0:10
Albert Alberts CG 0:10
Arian Heeres CG 0:10
Saekle Pyeters CG 0:10
Thijss Saltcooten, van CG 0:10
Rynse Martens CG 0:10
Jan Claes CG 0:15
Jildert Paels CG 0:15
Tyaerdt Sannes CG 0:15
Joest Feyckes CG 0:15
Harckules crudnier CG 0:15
Jan Tyepckes CG 0:15
Hylcke brouwer CG 0:15
Pyeter Felkes CG 0:15
Albert Jans CG 0:15
Gijssbert Heymans CG 0:15
Harmen Harmens CG 0:15
Willem Thoenis CG 0:15
Johannes Feyckes CG 0:15
Juv Douwes CG 0:15
Anna Jarichs wed. CG 0:15
Pyeter Jans CG 0:15
Baucke Watzes CG 0:15
Jochem wielmaecker CG 0:15
Claes Lyeuwes CG 0:15
Euert Dyrcks CG 0:15
Michiel Intes CG 1:00
Hessel Coenerdts CG 1:00
Tyalff Hessels CG 1:00
Wypck Symons CG 1:00
Marten mesmaeker CG 1:00
Pyeter Reyns CG 1:00
Rommert Sybrandts CG 1:00
Ryurdt Wopckes CG 1:00
Reyner Jans CG 1:00
Reyner Reyners CG 1:00
Stoffel Syurdts CG 1:00
Pyeter Oedts zoons van wed. CG 1:00
Neel Abbes wed. CG 1:00
Tyerck Jans CG 1:00
Jelle Romckes CG 1:00
Thoenis Kunst CG 1:00
Tijss Tijsses wed. CG 1:00
Jan Reyners CG 1:00
Gerrydt Harmens CG 1:00
Wybe Jans CG 1:00
Jime backer CG 1:00
Reiner Minnes CG 1:00
Jan Stael van mastricht CG 1:00
Andries korffmaeker CG 1:00
Eelcke Lolckes CG 1:00
Claes Thoenis CG 1:00
Dyrck Hendricks CG 1:00
Anne Reyns CG 1:00
Allerdt Jans CG 1:00
Arendt barbier mr. CG 1:00
Douwe Melis CG 1:00
Hanke Cornelis CG 1:00
Gosse hoedmaeker CG 1:00
Anneken Blauwers CG 1:00
Jan Euerts CG 1:05
Meynert Pyeters CG 1:10
Baeffken wed. dyrck lamberts CG 1:10
Oestrum Willems CG 1:10
Offe Tyercks CG 1:10
Tyalcke Claes CG 1:10
Claes Freercks CG 1:10
Andries Egels CG 1:10
Meuis Dyrcks CG 1:10
Pyeter Jans CG 1:10
Tyaerdt Jans CG 1:10
Sybrandt schoenmaeker CG 1:10
Sypcke Ryurdts CG 1:10
Arian Olifier CG 1:10
Romcke Oenes CG 1:10
Arian Willems CG 1:10
Augustinus laekencooper CG 1:10
Yde Reyns CG 1:10
Tiesse Pyers CG 1:10
Bente Pybes CG 1:10
Sybrandt Feddricks CG 1:10
Marten Jacobs CG 1:10
Tijss Taekes wed. CG 1:10
Agge pelser CG 1:10
Jacob Ring, de CG 1:10
Euert Jacobs CG 1:10
Wouter Andries CG 1:10
Jochem Abbes CG 1:10
Dyrck Lamberts baeffken, wed. CG 1:10
Wijnoldt Lyeuwes CG 1:10
Cornelis Meuis CG 1:10
Floris Willems CG 1:10
Hendrick Sannes CG 1:10
Tijsske Tyebbes CG 1:10
Johannes Guilhelmi mr. CG 1:15
Jacob backer CG 2:00
Appollonia Knippers CG 2:00
Rogier Jans CG 2:00
Frouck Odses wed. CG 2:00
Syurdt Lyeuwes CG 2:00
Sicke Claes Brandtsma CG 2:00
Jan Pybes CG 2:00
Cornelis Ockes CG 2:00
Pyeter Ypes CG 2:00
Dyrck Lucas CG 2:00
Alle Heynes CG 2:00
Schelte Hessels CG 2:00
Thoenis Jacobs CG 2:00
Hans Hans CG 2:10
Syppe Poppes CG 3:00
Tyebbe Syurdts mr. CG 3:00
Syurdt Syrcks CG 3:00
Dyrck Jans CG 3:00
Allerdt Auckes CG 3:00
Anne Jacobs CG 3:00
Wyerdt Syurdts CG 3:00
Wopke Taekles CG 3:00
Tyaerdt Claes van dockum CG 3:00
Symon Harmens CG 3:00
Gerbrandt Walckema mr. CG 3:00
Frans Adams CG 3:00
Jan Pyeters CG 3:00
Doede Jarichs CG 3:00
Joost Boens CG 3:00
Lijssbet Lenerts CG 3:00
Mathijss Gouerts CG 3:00
Meynert Rycx CG 3:00
Reyner Pyeters CG 3:00
Seerp Sybrandts CG 3:00
Symon Gerrydts CG 3:00
Hobbe Lyeuwes CG 4:00
Claes Tanis CG 4:00
Aesge Harmens CG 4:00
Frans Jans CG 5:00
Tijss Folckerts wed. CG 5:00
Albert Lamberts CG 6:00
Willem baecker CG 6:00
Sybrandt Pyers CG 6:00
Geys Willems CG 6:00
Cornelis Coenincx CG 6:00
Rynck Arians wed. CG 6:00
Claes Folckerts CG 6:00
Anna Sytses wed. CG 6:00
Mathijss Willems CG 6:00
Reyner Claes CG 6:00
Andries Seerps exchysmeester CG 6:00
Pyeter Lubberts CG 6:00
Gerbrandt Gosses CG 6:00